Regulamentul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Corbu

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HRGHITA

COMUNA CORBU

COMITETUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

                                                     DE ACORD

                                                          PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU

                                                           SITUATII DE URGENTA HARGHITA

                                                        Prefect  Zsolt Szabo

 

 

A P R O B

 PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU

                SITUAŢII DE URGENŢĂ  CORBU

 

         Primar   Romeo Țepeș-Focșa

 

 

 

REGULAMENTUL COMITETULUI

LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CORBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Anexa nr.3

la Dispoziţia Primarului nr.48 din 14.04.2021

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 – Prin prezentul „Regulament” se stabileşte organizarea, modul de funcţionare, competenţa, atribuţiile şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Corbu, denumit în continuare CLSUC, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 (publicată în MO Nr.361 din 26.04.2004), privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă (publicată în MO Nr.884 din 28.09.2004), cu modificările  și completările ulterioare.

Art. 2 – CLSUC este organism, interinstituţional, local de management, aflat sub conducerea nemijlocită a primarului comunei, care organizează şi conduce, la nivelul comunei Corbu, potrivit legii, toate activităţile de gestionare ale situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă de pe teritoriul comunei Corbu. Măsurile hotărâte de CLSUC sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.

Art. 3 – Regulamentul cuprinde ansamblul măsurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă care cuprinde acţiuni şi măsuri pentru:

 • avertizarea populaţiei, instituţiilor si agenţilor economici din zonele de pericol;
 • declararea stării de alertă în cazul iminentei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă;
 • punerea în aplicare a masurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectata sau parţial afectată;
 • intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
 • acordarea de ajutoare de urgenţă;
 • instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;
 • solicitarea sau acordarea de asistenţă judeteana nationala sau internaţională;
 • acordarea de despăgubiri persoanelor juridice si fizice;
 • alte masuri prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CORBU (CLSUC)

 

Art. 4.– CLSUC se constituie prin dispozitia primarului şi are în componenţă:

 • Preşedintele CLSUC –  Primarul comunei Corbu;
  • Vicepreşedintele CLSUC –Viceprimarul comunei Corbu;

(c)Membrii  – şefii serviciilor deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducătorii instituţiilor, regiilor autonome şi ai altor agenţi economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. Componenţa nominală a membrilor CLSUC se stabileşte prin Dispoziţia Primarului şi va fi actualizată în funcţie de schimbările intervenite şi de necesităţi.

(d)Consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale sau din instituţii şi unităţi din subordine, reprezentanţi ai unor instituţii şi servicii publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, regiilor autonome şi agenţiilor economici cooptaţi în CLSUC.  Cooptarea  consultanţilor în CLSUC se face la propunerea membrilor acesteia în baza  funcţiilor de sprijin stabilite potrivit legii.

Art. 5 – Continuitatea  activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă CLSUC se asigură  prin Centrul Operaţional al Inspectoratului Local pentru Situaţii de Urgenţă (ILSU), numit în continuare CO.

 • Structura, atribuţiile şi modul de funcţionare al CO se stabilesc de către IJSU, pe baza propunerilor primarului orasului;
 • CO coordonează funcţiile de sprijin potrivit prevederilor legale şi regulamentele elaborate de ministerele responsabile;
 • CO asigură activitatea de secretariat tehnic temporar al CLSUC;
 • CO se completează, la producerea situaţiilor de urgenţă, cu personal aparţinând serviciilor publice deconcentrate, cu atribuţii pe linia asigurării funcţiilor de sprijin; personalul destinat completării CO se numeşte prin dispozitia primarului pe baza propunerilor membrilor CLSUC;
 • Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul CO este investit cu exerciţiul autorităţii publice;

Art. 6 – În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepţional a acţiunii tuturor forţelor şi mijloacelor stabilite pentru intervenţie, se realizează de către o persoană împuternicită de către CLSUC,  denumită comandantul acţiunii. Atribuţiile comandantului acţiunii se stabilesc prin regulament de către IGSU.

 • În îndeplinirea sarcinilor sale, comandantul acţiunii poate fi ajutat de către o grupă operativă. Componenţa, dotarea şi atribuţiile grupei operative se stabilesc de către Președintele CLSUC;
 • Comandantul acţiunii şi grupa operativă asigură coordonarea în teren a activităţilor CLSUC.
 • Pentru conducerea acţiunilor de intervenţie comandantul acţiunii şi grupa operativă îşi vor stabili un punct de comandă avansat (fix sau mobil). Locul stabilirii acestuia se comunică CO.
 • În grupele operative, pe lângă personalul CO, vor fi cooptaţi specialişti, reprezentanţi ai unor instituţii, agenţi economici sau regii autonome, alţii decât cei care sunt membrii de drept ai CLSUC, personal din grupul de suport tehnic sau consultanţi.
 • Grupele operative îşi pot desfăşura activitatea în locul stabilit pentru şedinţe sau pot trece, atunci când situaţia o impune, la coordonarea, din teren a activităţii CLSUC.

 

CAPITOLUL III

FUNCŢIONAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CORBU (CLSUC)

 

Art. 7 – CLSUC se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

 • Şedinţele ordinare se convoacă o dată pe semestru, iar cele extraordinare ori de câte ori situaţia o impune.
 • Şedinţele CLSUC se desfăşoară la convocarea preşedintelui;
 • Convocarea membrilor CLSUC în şedinţe  ordinare se face în scris sau telefonic cu cel puţin 5 zile înainte; convocatorul se transmite  prin fax, sau notă telefonică
 • Convocarea membrilor CLSUC în şedinţe cu caracter extraordinar, se poate face telefonic, atunci când situaţia o impune.
 • Şedinţele CLSUC se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor săi sau a înlocuitorilor desemnaţi de aceştia.
 • Prezenţa membrilor CLSUC şi a celor convocaţi este obligatorie. În cazul în care un membru al CLSUC absentează, el poate fi înlocuit, cu aprobarea preşedintelui. Acesta trebuie să cunoască la fel de bine, ca şi cel oficial desemnat,  problematica instituţiei pe care o reprezintă.
 • La şedinţele CLSUC vor participa şi consultanţii numiţi prin convocator. Consultanţii nu au drept de vot.

(h) Absenţa de doua ori consecutiv, fără motive temeinice, a unui membru al CLSUC,   poate duce la sancţionarea  acestuia în condiţiile legilor în vigoare.

Art. 8 – În desfăşurarea activităţilor specifice, CLSUC emite hotărâri ce vor fi semnate de către preşedinte .

 • Hotărârile CLSUC se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.
 • Hotărârile CLSUC se semnează de preşedintele acesteia; Hotărârile CLSUT se vor aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice vizate în termen de cel mult 7 zile de la data adoptării acestora.
 • Odată adoptate, hotărârile intră în vigoare de la data semnării lor de către preşedintele CLSUC, daca în conţinutul lor nu se prevede altfel.
 • Hotărârile, adoptate în şedinţele extraordinare, se pot comunica de urgenţă, telefonic, factorilor interesaţi, urmând ca ulterior să se transmită şi documentul în scris.

Art. 9 – În baza hotărârii CLSUC primarul comunei poate emite dispozitii.

Art. 10 – După fiecare şedinţă ordinară sau extraordinară CLSUC întocmeşte şi înaintează rapoarte CJSU, în formatul şi la termenele stabilite de acesta.

Art. 11 – CLSUC îşi desfăşoară activitatea pe baza planului anual de activităţi.

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CORBU (CLSUC)

 

Art. 12 – CLSUC are următoarele atribuţii principale:

 • informează Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenta si iminenţa ameninţării acestora;
 • evaluează situaţiile de urgenţa produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri si acţiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmăresc îndeplinirea lor;
 • declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel orasului şi propun instituirea stării de urgenţă;
 • analizează si avizează planurile locale pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgentă;
 • informează Comitetul Judetean si consiliul local asupra activităţii desfăşurate;
 • îndeplinesc orice alte atribuţii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Judetean.

Art. 13 – În gestionarea situaţiilor de urgenţă sau a celor potenţial generatoare CLSUC îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. În perioada premergătoare unei situaţii de urgenţă:
 • Organizează aplicarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi organelor locale ale administraţiei publice;
 • Asigură şi urmăreşte, la nivel orasului, respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în domeniu;
 • Iniţiază, elaborează şi fundamentează activităţi şi programe de prevenire şi protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, pe baza hotărârilor CJSU şi a CNSU, în vederea alocării de la buget a fondurilor necesare, urmăreşte utilizarea acestor fonduri  constituite la nivel local şi aprobate de Judet;
 • Coordonează pregătirea populaţiei, privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în caz de situaţii de urgenţă, pe localităţi, instituţii şi agenţi economici;
 • Asigură, la nivel local, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor de simulare privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • Propune necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru acţiuni de prevenire, intervenţii şi refacere în situaţii de urgenţă;
 • Propune nivelul de  fondului de rezervă bugetară, prevăzut la partea de cheltuieli a bugetului local, pentru finanţarea acţiunilor de intervenţie, recuperare şi reabilitare după producerea situaţiilor de urgenţă;
 • Analizează, periodic, modul de îndeplinire a acţiunilor de prevenire prevăzute în planurile proprii, măsurile privind pregătirea populaţiei şi a factorilor cu răspunderi şi atribuţii în caz de situaţii de urgenţă;
 • Analizează şi validează măsurile aprobate de preşedinte între şedinţe sau, le corectează ori modifică, după caz;
 • Stabileşte fluxurile informaţionale, sistemul de comunicaţii şi de înştiinţare – alarmare pentru alarmarea populaţiei, conducerea activităţilor de intervenţie, recuperare şi reabilitare, asigură mijloacele financiare necesare realizării, menţinerii şi dezvoltării acestor sisteme;
 • Stabileşte sistemul de raportare pe linia situaţiilor de urgenţă la nivel local, daca CJSU nu prevede altfel;
 1. În timpul producerii unei situaţii de urgenţă:
 • Aplică măsurile operative urgente de protecţie şi intervenţie stabilite pentru tipul de risc respectiv, cu respectarea nivelurilor de intervenţie prevăzute în documentele operative;
 • Informează Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă, despre situaţia produsă, măsurile întreprinse şi nevoile de sprijin;
 • Dispune înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor economici şi populaţiei ce pot fi afectate;
 • Integrează şi coordonează, acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor distructive din zona de competenţă;
 • Stabileşte comandantul acţiunii, compunerea grupei operative şi a misiunilor acestora;
 • Coordonează realizarea funcţiilor de sprijin de către serviciile publice deconcentrate responsabile;
 • Stabileşte măsuri de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale necesare desfăşurării activităţii economico – sociale, în zona afectată;
 • Organizează primirea şi întrebuinţarea în intervenţie a forţelor şi mijloacelor de intervenţie sosite pe baza planurilor de cooperare cu judeţul;
 • Organizează primirea şi distribuirea ajutoarelor sosite din ţară şi străinătate; hotărăşte şi avizează ajutoarele materiale şi băneşti date de stat pentru populaţie;
 • Hotărăşte asupra funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică, şcolare precum şi a unităţilor de producţie de primă necesitate pentru populaţia din zona de dezastru;
 • În perioada intervenţie, refacere şi reabilitare:
 • Asigură planificarea misiunilor şi resurselor până la terminarea acţiunilor de intervenţie;
 • Desemnează grupul pentru planificarea şi conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a zonei afectate;
 • Desemnează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor şi pagubelor produse şi le asigură mijloacele necesare desfăşurării activităţilor;
 • Analizează, în şedinţe extraordinare, cauzele producerii situaţiilor de urgenţă, modul de acţiune a comitetului local, a forţelor şi mijloacelor de intervenţie, concluziile care s-au tras, lecţiile de învăţat şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, de reducere a gradului de vulnerabilitate a comunitătii faţă de riscul generator de situaţii de urgenţă;
 • Planifică şi asigură desfăşurarea activităţilor legate de condiţiile de viaţă ale sinistraţilor;
 • Coordonează şi verifică aplicarea măsurilor sanitare, sanitar-veterinare şi de impunere a legii;
 • Stabileşte şi sprijină activităţile de repartizare şi utilizare a ajutoarelor materiale şi băneşti acordate de stat, de organizaţii naţionale şi internaţionale; organizează distribuirea acestora;
 • Avizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru refacerea lucrărilor de infrastructură;
 • Reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie specifice;

Art. 14Preşedintele CLSUC are următoarele atribuţii specifice:

 • Convoacă întrunirea CLSUC, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia;
 • Semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate;
 • Semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative;
 • Informează operativ pe preşedintele CJSU;

Art. 15Vicepreşedintele CLSUC îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care îi revin ca şi membru al comitetului.

Art. 16Membrii CLSUC îndeplinesc următoarele atribuţii:

 • Participă la şedinţele CLSUC;
 • Prezintă informări şi puncte de vedere;
 • Informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă;
 • Menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

Art. 17Consultanţii în CLSUC au următoarele obligaţii:

 • Participă la şedinţele comitetului; Consiliază membrii CLSUC asupra problemelor tehnice şi de specialitate;
 • Asigură documentarea tehnică de specialitate;

 

CAPITOLUL V

DOTAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CORBU

 

Art. 18 – Lucrările CLSUC pentru situaţii de urgenţă se vor desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei/Consiliului local al comunei Corbu.

Art. 19 – Încăperea de lucru a CLSUC se dotează cu mijloace tehnice şi materiale de lucru  prin grija Consiliului local Corbu.

Art. 20 – Operativitatea mijloacelor de comunicaţii şi informatică ale CLSUC se verifică săptămânal de către referentul cu atribuţii de şef SVSU , prin grija inspectorului de protecţie civilă al comunei Corbu; Mijloacele de comunicaţii şi informatică ale CLSUC se interconectează cu cele existente în cadrul CJSUH.

Art. 21 – Încăperea de lucru a CLSUC poate fi folosită pentru nevoi operative, în cazuri excepţionale,  de către grupa operativă;

Art. 22 – Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică se conectează la centrul operaţional al CJSUH şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi de stocare a datelor necesare funcţionării sistemului naţional.

Art. 23 – Conferinţele de presă ale CLSUC se desfăşoară în sala special destinată a Primăriei comunei Corbu.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 24 – Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţă membrilor CLSUC prin grija inspectorului  protecție civilă – secretarul comunei Corbu.

 Art.25 – Toate documentele/dosarele Comitetului Local pentru Situații de Urgență se păstrează la domnul Țepeș-Focșa Liviu-Ioan, șeful SVSU.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                     SECRETARUL GENERAL AL UAT,

                    RomeoȚepeș-Focșa                                                     Ioan-Ștefan Cristinoi                                                                                        

Share This:

Comments are closed.