Regulament de Organizare si Functionare al C.L.

Anexă la Hotărârea Consiliului local al comunei Corbu nr.67/2020

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

COMUNA CORBU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 R E G U L A M E N T

de organizare  și  funcționare a

Consiliului local  CORBU

 

DISPOZIȚII GENERALE:

Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale

(1)Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr.199/1997 pentru ratificarea <LLNK 11985     0410BO01   0 15>Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:

 1.  a) principiul descentralizării;
 2. b) principiul autonomiei locale;
 3. c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;
 4.         d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
 5. e) principiul cooperării;
 6. f) principiul responsabilităţii;
 7. g) principiul constrângerii bugetare.

Regimul general al autonomiei locale

Dispoziţii generale aplicabile autonomiei locale

(1)Autonomia locală,  se exercită de autorităţile administraţiei publice locale.

(2)Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.

(3)Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

(4)Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin  comunei Corbu.

(5)Autonomia locală garantează autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale

(1)Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comuna Corbu  şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.

(2)În relaţiile dintre consiliul local şi primar, precum şi între autorităţile administraţiei publice din comunei Corbu  şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

 

Structurile asociative ale autorităţilor  administraţiei publice locale

(1)Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt:

 1. a) Asociaţia Comunelor din România;
 2. b) Asociaţia Oraşelor din România;
 3.  c) Asociaţia Municipiilor din România;
 4. d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 5. e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

Resursele financiare ale autorităţilor  administraţiei publice locale

(1)În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

(2)Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege.

(3)În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.

(4)Stabilirea, constatarea, impunerea, inspecţia fiscală, încasarea, urmărirea şi executarea silită, precum şi procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale se realizează în condiţiile legii.

(5)Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale.

Personalitatea juridică a unităţilor administrativ-teritoriale

(1)Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

(2)Unităţile administrativ-teritoriale, precum şi subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

(3)Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

(4)Unităţile administrativ-teritoriale, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice sau persoane juridice, pot utiliza poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

(5)Adresa oficială de poştă electronică a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare.

COMUNA

(1)Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază declarată ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislaţia privind amenajarea teritoriului naţional.  Comuna Corbu este alcătuită din satele Corbu și Capu Corbului , cu multiple dotări edilitare cu funcţii administrative, industriale, comerciale, politice, sociale şi culturale destinate deservirii unei populaţii dintr-o zonă geografică mai întinsă decât limitele administrative ale acestuia, de regulă situate împrejur.

 

(2)Satelor aparţinătoare li se aplică reglementările legale în vigoare specifice localităţilor rurale.

Statutul unităţii administrativ-teritoriale

Consiliul local, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora.

Autorităţile administraţiei publice locale

(1)Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei.

(2)Autoritatea  administraţiei publice din comuna Corbu  este  consiliul  local , ca autoritate deliberativă, şi primarul, ca autoritate executivă.

(3)Consiliul local şi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(4)Consiliul  local  şi primarul  funcţionează ca autoritate ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comuna Corbu, în condiţiile legii.

CONSILIUL LOCAL

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

În conformitate cu prevederile  Cap.III, Secțiunea 1, art. Art.111, structura consiliului local se  compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor, ai comunei, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.

Numărul de consilieri locali al Comunei Corbu  este de 9 (nouă).

Constituirea consiliului local

                Prevederile art.113-122  din Ordonanța de Urgență nr.54/5019 privind Codul Administrativ a intrat  în vigoare cu începere din anul 2020 după alegerile locale respectiv   27 septembrie 2020.

Constituirea consiliului local

Art.1 Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art.3 din prezentul Regulament.

Art.2 După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art.3 – Validarea mandatelor de consilier local

(1)Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

(2)Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Corbu, dovedit prin actul de identitate în copie;

b)nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

 

c)nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instantei judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) din  Ordonanța de Urgență nr.54/5019 privind Codul Administrativ sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;

 • 121 alin. (1) prevede :

Partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor declarați aleși și a supleanților.

d)mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;

e)nu a renunțat la mandat, în condiţiile art. 115

 1. f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.

(3)Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire.                   Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

(4)Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.

(5)În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales.

(6)Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Renunţarea la mandat înainte de validare – prevederile art.115 din  Ordonanța de Urgență nr.54/5019 privind Codul Administrativ:

(1)Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură,

 

 

decizia sa secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 114 alin. (4).

 • prevederile art.114(4) din  Ordonanța de Urgență nr.54/5019 privind Codul Administrativ: Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia de a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

Art.4

Şedinţele privind ceremonia de constituire a consiliului local

(1)Pentru fiecare consiliu local din judeţ, prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei, ori a comunicării hotărârii tribunalului  după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local.

(2)Prefectul îi comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un  reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situaţii motivate, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) prefectul poate comunica o altă dată şi o altă oră.

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4)Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

(5)Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun următorul  jurământ în limba română (art.117 din Ordonanța de Urgență nr.54/2019 privind Codul Administrativ):

Jur să respect <LLNK 11991     0221 201   0 11>Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbu. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă.

Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales.

Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul  este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local 5 ( cinci), prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.

În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate  şi

 

consilierii locali validaţi şi care nu au fost convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local.

Prin excepţie,  consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local.

Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

Consilierul local al cărui mandat a fost validat și care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă nici în cadrul primei ședințe  sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

Art.5

Declararea consiliului local ca legal constituit

(1)Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul  este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local  5 ( cinci).

(2)Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3)În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4)În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile , în termen de 3 zile de la împlinirea termenului ,prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5)Ordinul prefectului prevăzut la  art.5 (3,4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art.6.

Validarea mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii  de constituire a consiliului local

(1)Mandatele supleanţilor sunt validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează în condiţiile art.3 din prezentul regulament , cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3(2) din prezentul regulament.

 

 

 1. b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 4(5), alin.9 din prezentul regulament.

(2)În cazul prevăzut la art.6(1), lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

(3)În cazul prevăzut la art.6(1) lit. b), mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului .

(4)Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut , pentru care li se eliberează o confirmare de primire.

Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale este termen de decădere, caz în care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea supleanților care au depus documentele prevăzute la art. 3 sau, după caz, invalidarea supleanților care nu au depus aceste documente.

(5)Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut .

(6)Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depune jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local prevăzută la art. 4(5) sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz.

(7)Prevederile prezentului regulament  se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului.

(8)Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile prezentului regulament  ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

Art.7.

Organizarea alegerilor parţiale

(1)În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 5, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante .

(2)Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului , în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

Art.8.

Confirmarea calităţii de membru al partidului politic  sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  a candidaţilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor

(1)Partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor, în următoarele condiţii:

 1. a) în termen de 3 zile de la încheierea, de către biroul electoral de circumscripţie, în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor;

 

 

 1. b) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 3(4)
 2. c) în termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevăzut la art. 3(6)
 3. d) în termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia vacanţei mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi constatată prin hotărâre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.

(2)Confirmările de la alin. (1) sunt transmise, în termenele prevăzute, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de îndată confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, sau a validării mandatelor supleanţilor.

Art.9.

Validarea mandatelor supleanţilor  pe durata mandatului consiliului local

(1)În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art.3 și 8 din prezentul regulament .

Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 3(2) cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

(2)Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3)Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

(4)Consiliul local se convoacă în condiţiile art.4(2)  pentru respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

(5)Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin.  care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4(5), alin.8,

(6)În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat  se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute  art. 4(5), alin.8, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

Art.10.

Organizarea consiliului local

Preşedintele de şedinţă

(1)După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta.

 

Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

(2)Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(3)În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă.

Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.

(4)Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce şedinţele consiliului local;
 2. b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;
 3. c) semnează procesul-verbal al şedinţei;
 4. d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 5. e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;
 6. f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
 7. g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Art.11.

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1)Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt: 1. Agricultură; 2. Activități economico-financiare; 3. Activități social-culturale, culte; 4. Învățământ, sănătate și activități sportive; 5. Amenajarea teritoriului și urbanism; 6. Muncă, familie și protecție socială; 7. Protecție mediu și turism; 8. Juridică şi de disciplină; 9. Administrarea serviciilor publice furnizate.

(2)Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al Comunei Corbu organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:

 1. a) Comisia comisia economică, buget, finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat și agricultură, având în prezent un număr de 5 membr
 2. b) Comisia juridică, învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și familie, muncă și protecție social, având în prezent un număr de 5 membri din care 4 consilieri la comisia de bază

(3)La data constituirii consiliului local acesta va putea decide modificarea componenței numerice a comisiilor, sens în care se va actualiza și prezentul regulament.

(4)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(5)Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(6)Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

(7)Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Art.12.

Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1)Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
 2. b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
 3. c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2)Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art.13.

Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1)Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2)Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
 2. b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei;
 3. c) conduce şedinţele comisiei;
 4. d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
 5. e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
 7. g) comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

(3)Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(4)Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
 2. b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
 3. c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

 

 

 

 1. d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Art.14.

Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1)Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2)Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(3)Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

Art.15.

Funcţionarea comisiilor de specialitate

(1)Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.

(2)Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 233 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.233 prevede: ‚,Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1)Pentru încălcarea de către consilierii locali,  a prevederilor  prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local  consiliul local  poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 1.  a) avertismentul;
 2.                       b) chemarea la ordine;
 3.             c) retragerea cuvântului;
 4.  d) eliminarea din sala de şedinţă;
 5.  e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6.  f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7.                      g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local,  prin hotărâre.

(3)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarului.

(4)Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.,,

(3)Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia.

Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

 

(4)Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5)Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(6)Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 134 alin. (4). În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului  ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa  se face de îndată.

(7)Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8)Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(9)Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(10)Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(11)Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(12)Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

(13)Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14)Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(15)Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.16.

Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local

Mandatul consiliului local

(1)Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2)Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3)Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

Art.17

Funcţionarea consiliului local

Tipurile de şedinţe ale consiliului local

(1)Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 

(2)Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

 1. a) primarului;
 2. b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
 3. c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. (2). În cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă, prefectul poate solicita primarului convocarea, după caz, a unei şedinţe extraordinare a consiliului local.

Art.18

Convocarea şedinţelor consiliului local

(1)Consiliul local se convoacă după cum urmează:

 1. a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art.17 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c);
 2.  b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 17  (2) lit. b).

(2)Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau, în funcţie de prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3)Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale,  astfel:

 1. a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
 2. b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4)În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor  oraşului ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5)Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

 1.   a) data, ora şi locul desfăşurării;
 2.   b) proiectul ordinii de zi;
 3.   c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 4.               d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 5.   e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
 6.   f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e). lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

 

 

 

(7)În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art.19.

Ordinea de zi

(1)Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2)Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

 1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
 2. b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 3. c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 4. d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(3)Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

(4)Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor  comunei prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5)Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta NU  îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8).

(6)Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(7)Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(8)În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), NU  se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Art.20

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1)Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni.

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2)Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3)Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 1. a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
 2. b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(4)Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente,

 

 

potrivit prevederilor art.20 alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(5)Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.

(6)După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7)Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(8)Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

 1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
 2. b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 3. c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 4. d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(9)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de la art.20 alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10)Rapoartele şi avizele prevăzute art.20 la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(11)Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

Art.21.

Cvorumul şedinţelor consiliului local

(1)Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2)Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat.

Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 1. a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
 2. b) unei deplasări în străinătate;
 3. c) unor evenimente de forţă majoră;
 4. d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
 5. e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3)Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 233.

Art.233  Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali  (1)  Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local , după caz, consiliul local  poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă;
 5. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7. g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local , prin hotărâre.

(3)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor , după caz.

(4)  Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.”

(4)Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(5)Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art.22.

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

(1)Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2)Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

 1. a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor consiliului local;
 2. b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
 3. c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

(4)La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(5)Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(6)Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

(7)Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8)Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9)Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(10)Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(11)Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(12)Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.

Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(13)Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(14)Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(15)La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare.            Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(16)Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(17)În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Art.23.

Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(Art.5, lit.dd) majoritatea calificată – primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracţiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit în condiţiile legii)

(3)Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. c) a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

(Art.5, lit.c) majoritatea absolută – primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial)

 1. a) hotărârile privind bugetul local;
 2. b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
 3. c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale
 4. d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
 5. e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
 6. f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
 7. g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
 8. h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Codful administrativ;
 9. i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(4)Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(5)Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

 1. a) prin ridicarea mâinii;
 2. b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;
 3. c)

(6)Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret.

(7)Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8)Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(9)Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

(10)Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(11)Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(12)Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(13)Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Art.24.

Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

(1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2)În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileşte

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Consilierii care vor semna hotărârile adoptate se desemnează în urma propunerilor făcute și aprobate de consilieri

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Art.25.

Dizolvarea consiliului local

Situaţiile de dizolvare a consiliului local

(1)Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 1. a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
 2. b) în cazul în care NU a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
 3. c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi.

(2)Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

Art.26.

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local  sau după validarea rezultatului referendumului

(1)În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2)Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Art.27.

Rezolvarea treburilor publice curente  în cazul dizolvării consiliului local

(1)Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale  comunei, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2)În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art.143 din Codul administrativ, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de

 

 

secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în condiţiile legii.

(3)Persoana desemnată potrivit prevederilor alin.(2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(4)În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al  comunei, se organizează de instituţia prefectului.

(5)Numirea în funcţia de secretar general al comunei, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

Art.28.

Viceprimarul

(1)  Comuna Corbu are un viceprimar  ales  în condiţiile legii.

(2)  Funcţia de  viceprimar este funcție de  de demnitate publică.

Art.29.

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

(1)Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.

Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2)Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3)Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot.                                            Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.             

(4)Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Eliberarea din funcţie a viceprimarului NU se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5)La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(6)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de <LLNK 12003   161 12 2D2   1 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.

În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Art.30.

Indemnizaţia viceprimarului

(1)Pe durata mandatului, viceprimarul are  dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2)Viceprimarul are  dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de

 

delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

Art.31.

Delegarea atribuţiilor

(1)Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

(2)Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului.

Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.

(3)Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.

(4)Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

Art.32

Cabinetul  viceprimarului

Viceprimarul comunei poate  înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul  viceprimarului, în condiţiile prevăzute de Codul Administrativ.

Art.33

Suspendarea şi încetarea mandatului viceprimarului

(1)Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive
 2. b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu

(2)Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile <LLNK 12017     0912 2b1   0 52>Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3)Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, viceprimarului.

(4)Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5)În cazul în care faţă de viceprimar suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea  procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

 1. În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezentul regulament sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei.
 2. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

 

 

 1. Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condiţiile art. 33(5) alin. (2).
 2. În situaţia prevăzută la art. 33(5) alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei.

Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

 1. 5. Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).
 2. În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar.

Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

 1. Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Art.34

Primarul

(1)  Comuna Corbu are un primar, ales în condiţiile legii.

(2)  Funcţia de primar este funcție  demnitate publică.

Art.35.

Validarea alegerii primarului

(1)Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă.

Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

(2)Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

(3)Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

(4)În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

(5)Apelul se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

(6)Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

(7)Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară a consiliului local.

(8)În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

Art.36.

Depunerea jurământului şi intrarea în exerciţiul de drept  al mandatului

(1)Primarul depune jurământul prevăzut la art.117 în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor.

„Art.117 din Ordonanța de Urgență nr.54/2019 privind Codul Administrativ :

Jur să respect <LLNK 11991     0221 201   0 11>Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Corbu.

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”

(2)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(3)După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

Art.37.

Mandatul primarului

(1)Mandatul primarului este de 4 ani.

(2)Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.

(3)Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales.

Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Art.38.

Indemnizaţia primarului

(1)Pe durata mandatului, primarul   are  dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2)Primarul are  dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

Art.39.

Rolul primarului

(1)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor <LLNK 11991     0221 201   0 12>Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.

Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

 

(2)Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

(3)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

(4)Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local.

(5)Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei.

(6)Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

Art.40.

Atribuţiile primarului

(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1.   a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2.      b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3.       c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
 4.       d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
 5.       e) alte atribuţii stabilite prin lege

Art.41.

Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1)În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.

(2)În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art.42

Delegarea atribuţiilor

(1)Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

Art.43.

Cabinetul primarului

Primarul  comunei Corbu poate  înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului.

Art.44.

Suspendarea şi încetarea mandatului primarului

(1)Mandatul primarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

 

 1. b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

Încetarea de drept a mandatului primarului

(1)Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, a unei stări de incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
 4. d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
 5. e) punerea sub interdicţie judecătorească;
 6. f) pierderea drepturilor electorale;
 7. g) imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic;
 8. h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 9. i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
 10. j)

(2)Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (1) lit. a), c), g) şi h), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(3)Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care primarul are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

(4)În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (3), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(5)Încetarea mandatului de primar în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni în aceleaşi condiţii ca şi încetarea mandatului consilierului local.

(6)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) şi i), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

(7)În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

(8)Referatul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului.

(9)Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

(10)Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(11)Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor, pe baza solicitării

prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile alin. (10).

Art.45.

Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului

(1)În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezentul regulament sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(3)Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile art.45 alin. (1) şi (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Art.46.

Actele autorităţilor administraţiei publice locale

Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale

(1)În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.

(2)În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc răspunsul atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective.

(3)În condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul sunt încadrate şi persoane care cunosc limba minorităţii naţionale respective.

(4)Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.

Art.47.

Tipurile de acte administrative

(1)În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

 1. a) consiliul local adoptă hotărâri;
 2. b) primarul emite dispoziţii.

(2)În organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

Art.48.

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă a actelor administrative

(1)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art.47 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii.

 

 

(2)Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

(3)Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4)Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(5)Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(6)Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(7)În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.

(8)Comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(9)Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

(10)Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect.

Art.49.

Suspendarea mandatului de consilier local

(1)Mandatul de consilier local, se suspendă în următoarele situaţii:

 1. a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
 2. b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
 3. c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2)Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(3)Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local,  în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(4)În cazul în care faţă de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art.50.

Încetarea mandatului de consilier local

(1)Calitatea de consilier local,  încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2)Calitatea de consilier local, încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) constatarea şi sancţionarea, a unei stări de incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 4. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
 5. e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
 6. f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 7. g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
 8. h) punerea sub interdicţie judecătorească;
 9. i) pierderea drepturilor electorale;
 10. j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 11. k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
 12. l)

(3)Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4)Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, are dreptul să conteste raportul de evaluare,

(5)Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6)În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, precum şi consilierului local.

(7)Consiliul local,  are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale  cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l).

În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local  se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.

(8)În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9)Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului,  consilierului local şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(10)Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11)Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(12)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local, Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, consilierului local şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(13)În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local, în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14)În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

(15)Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16)Încetarea mandatului de consilier local,  în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(17)Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, preşedintelui de şedinţă,  după caz.

Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului.

(18)Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19)În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

 

 

 

 

(20)De la data încetării mandatului, consilierul local:

 1.    a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;
 2.    b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
 3.                 c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

Art.51.

Drepturile şi obligaţiile aleşilor locali

Drepturile aleşilor locali

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

(1)După depunerea jurământului de primar, se înmânează legitimaţia, semnată de preşedintele şedinţei în care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calităţii de primar,  pe care aceasta are  dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi o eşarfă, în culorile drapelului naţional al României.

Legitimaţia primarului, este înmânată de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2)După alegerea viceprimarului,  acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar  precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar,

Legitimaţia viceprimarului,  este înmânată de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)După declararea ca legal constituit a consiliului local  consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar  și primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(4)Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar,  consilier local, şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5)Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(6)Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(7)Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

Art.52.

Protecţia aleşilor locali

(1)Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2)Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3)Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4)Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(5)De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte

 

nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art.53.

Grupurile de consilieri locali

(1)Consilierii locali  se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2)Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3)Grupul de consilieri locali,  este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(4)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5)Consilierii locali  nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6)În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local  sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.54.

Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art.55.

Indemnizaţia

(1)Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizaţie lunară.

Primarului și viceprimarului nu li se acordă îndemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2)Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului,  în condiţiile prezentului  regulament  de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.

(3)Consilierii locali, au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4)Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul  unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(5)Consilierilor locali li  se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2). „Primarii şi viceprimarii au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege.”

(6)Consiliul local,  poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(7)Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(8)Consilierii locali,  care participă la şedinţele de consiliu local,  organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

 

 

 

Art.56.

Dreptul la concediu

Primarul şi viceprimarul comunei Corbu  au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Concediul de odihnă

(1)Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la art. 56 din prezentul regulament este de 25 de zile lucrătoare.

(2)Planificarea concediului de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 56 se face de primarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu viceprimarul.

(3)Primarul și viceprimarul  aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale nu pot efectua concediul de odihnă simultan.

(4)În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 56 începe în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.

(5)Pentru perioada concediului de odihnă,  primarul  şi viceprimarul  beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă.

Media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectivă/respective.

(6)Primarul și viceprimarul   efectuează concediul de odihnă în fiecare an.

(7)Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 56 poate fi întrerupt în mod excepţional dacă interesele colectivităţii locale impun prezenţa acestora în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.

În asemenea situaţii, înlocuitorul desemnat îl înştiinţează de îndată  pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe.

La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt.

Alte tipuri de concediu

(1)În afara concediului de odihnă, primarul  şi viceprimarul  au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical,  concediu de maternitate, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2)Persoanele prevăzute la art. 56 beneficiază de concediu fără plată şi concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor <LLNK 12003     0923 2J1   0 45>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 56 au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează:

 1. a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;
 2.   b) 3 zile pentru naşterea sau căsătoria unui copil;
 3.                          c) 3 zile în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.

(4)Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului, se aprobă de către primar.

 

 

 

 

 

Art.57.

Transportul

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local,  sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art.58.

Formarea profesională

(1)Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2)Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3)Autoritatea  şi instituția  publică au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Art.59.

Accesul la informaţii

(1)Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.60.

Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

Art.61.

Obligaţiile aleşilor locali

Respectarea legii

(1)Aleşii locali sunt obligaţi să respecte <LLNK 11991     0221 201   0 11>Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2)Consilierii locali  sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local,

Art.62.

Participarea la lucrările consiliului local   şi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali precum şi viceprimarul  nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art.63.

Buna-credinţă şi fidelitatea

Consilierii locali, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarii în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu

 

bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art.64.

Probitatea şi discreţia profesională

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art.65.

Cinstea şi corectitudinea

(1)În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2)Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

Art.66.

Obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1)Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2)Fiecare consilier local,  precum şi viceprimarul, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Primarul  prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(4)În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(5)În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

Art.67.

Transparenţa activităţii

(1)Primarul, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali,  la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2)Consilierii locali, pot adresa întrebări şi interpelări primarului, viceprimarului,

(3)Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(4)Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.

Art.68.

Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali

(1)Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar,, consilier local, este cel prevăzut în <LLNK 12003   161 12 2D2   1 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului Administrativ coroborat cu prezentul regulament..

(3)Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul,  le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2). Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulţilor.

Art.69.

Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali

(1)Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de <LLNK 12003   161 12 2D2   1 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 1. a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
 2. b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
 3. c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
 4.                 d) o altă autoritate din care face parte;
 5. e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
 6.                        f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2)În exercitarea funcţiei, consilierul local  aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3)Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4)Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art.70.

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere  şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Art.71.

Răspunderea aleşilor locali

Tipurile de răspundere a aleşilor locali

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului Administrativ coroborat cu prezentul regulament.

Art.72.

Răspunderea consilierilor locali

(1)Consilierii locali,   răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2)În procesul-verbal al şedinţei consiliului local, se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local,  se menţionează în mod expres votul acestuia.

Art.73.

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1)Pentru încălcarea de către consilierii locali, a prevederilor Codului Administrativ,  a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului loca consiliul local  poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

 1. a) avertismentul;
 2.                         b) chemarea la ordine;
 3.  c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă;
 5.       e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
 7.  g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarului.

(4)Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.74.

Sancţiuni aplicabile viceprimarului

(1)Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar  se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. a) mustrare;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
 4. d) eliberarea din funcţie.

(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local,  la propunerea motivată a primarului.

Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3)În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

 

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188, după caz din Codul Administrativ.

(5)Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6)Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local , al viceprimarului.

Art.75.

Răspunderea aferentă actelor administrative

(1)Primarul,  respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2)Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive.

Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3)Prevederile alin. (1) -(2) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Art.76.

Contravenţii şi sancţiuni

(1)Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

 1.      a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;
 2.      b) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislaţia care reglementează finanţele publice locale, a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar,din culpa lor;
 3. d) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
 4. e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar în calitatea acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale;

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(3)Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii.

(4)Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art.77.

Secretarul general al unităţii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale

(1)Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al

 

primarului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.

(2)Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau ştiinţe politice ocupă funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitatea studiilor.

(3)Secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

(4)Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

(5)Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părţii a VI-a, titlul II din Codul Administrativ.

(6)Prin excepţie de la prevederile alin.(5) pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ-teritoriale numiţi în condiţiile art. 147 alin. (5) şi art. 186 alin. (5),  din Codul Administrativ suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale acestora se fac de către prefect cu respectarea prevederilor părţii a VI-a, titlul II din Codul Administrativ.

Art.78.

Atribuţiile secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale

(1)Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1.    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,  hotărârile consiliului local;
 2. b) participă la şedinţele consiliului local;
 3. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 5.     e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
 6.    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, şi redactarea hotărârilor consiliului local;
 7. g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. h) poate atesta, prin derogare de la prevederile <LLNK 12000 26132 3;1 0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12005   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
 9. i) poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 10. j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
 11. k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă,sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
 12. l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 13. m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 14. n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local  aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local,  interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei., informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 15. o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
 16. p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

(2)Prin derogare de la prevederile <LLNK 12006   273 12 2P2  21 40>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) (1) – Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 143, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II, care să exercite atribuţiile de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în condiţiile legii, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.

(3)Secretarul general al comunei,  comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

 1. a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
 2. b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale;
 3. c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

(4)Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

 1. a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
 2. b) data decesului, în format zi, lună, an;
 3. c) data naşterii, în format zi, lună, an;
 4. d) ultimul domiciliu al defunctului;
 5. e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
 6. f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

(5)Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

(6)Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5).

(7)Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.

(8)Secretarul general al comunei  unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

 1. a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
 2. b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.

Art.79

Iniţiativa cetăţenească şi adunările cetăţeneşti

Iniţiativa cetăţenească

(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vo înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

(3) Iniţiatorii depun la secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local, urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Adunările cetăţeneşti

(1) Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

Art.80

Procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Corbu, în situații excepționale

 

Capitolul I.

Convocarea ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu respectiv a ședințelor Consiliului Local al Comunei Corbu

 

Art. 1. – (1) Convocarea ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu respectiv a ședințelor Consiliului Local al Comunei Corbu se realizează prin modalitățile prevăzute de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu se consideră a fi locul unde se află Președinții acestora.

(3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu se consideră a fi locul unde se află Primarul Comunei Corbu, Președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbu și Secretarul general al Comunei Corbu.

(4) În situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și / sau Primarul Comunei Corbu nu participă la lucrările ședinței, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu se consideră  a fi locul unde se află Secretarul general al Comunei Corbu.

Art. 2. – Documentul de convocare, în afara mențiunilor prevăzute de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că „ședința se desfășoară prin mijloace electronice, utilizând platforma online de videoconferință.”

 

Capitolul II.

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu

 

Art. 3. – Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu este următoarea:

 1. a) consilierii locali ai Consiliului Local al Comunei Corbu, – în continuare consilierii locali, – deschid tableta, laptopul sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook, laptop, etc.);
 2. b) consilierii locali verifică căsuța de e-mail cu care sunt în relații de corespondență în relația cu Secretarul general al Comunei Corbu, primesc și deschid e-mail-ul și / sau notificare privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul „Join the meeting”;
 3. c) consilierii locali și ceilalți participanți la ședințe, la prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;
 4. d) se conectează automat în sistemul / platforma de videoconferință.

Art. 4. – Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Corbu este următoarea:

 1. a) președintele comisiei de specialitate face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.
 2. b) președintele comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie legală și statutară, conform prevederilor legale.
 3. c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: „înscriere la cuvânt”.
 4. d) președintele comisiei de specialitate pornește microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.
 5. e) președintele comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul supus dezbaterii.

Art. 5. – (1) Procedura de exercitare a votului se poate face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: „DA”, „NU” „Abținere”.

Art. 6. – După ce ultimul consilier local și-a exercitat votul, președintele comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 7. – Avizul comisiei de specialitate se transmite Secretarului general al comunei Corbu, prin mijloace electronice, prealabil ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu.

 

Capitolul III.

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu.

 

Art. 8. – Procedura de lucru, prealabil deschiderii lucrărilor ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu, este următoarea:

 1. a) consilierii locali deschid tableta, laptopul sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook, laptop, etc.);
 2. b) consilierii locali verifică căsuța de e-mail cu care sunt în relații de corespondență în relația cu Secretarul general al Comunei Corbu, primesc și deschid e-mail-ul și / sau notificare privind invitația pentru conectare la platforma online și vor selecta link-ul „Join the meeting”;
 3. c) consilierii locali și ceilalți participanți la ședințe, la prima utilizare vor completa în căsuța disponibilă numele, prenumele și e-mailul;
 4. d) se conectează automat în sistemul / platforma de videoconferință.

Art. 9. – Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu este următoarea:

 1. a) Secretarul general al Comunei Corbu face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare.
 2. b) Secretarul general al Comunei Corbu verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie legală și statutară, conform prevederilor legale.
 3. c) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: „înscriere la cuvânt”.
 4. d) președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbu pornește microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.
 5. e) președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbu are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul supus dezbaterii.

Art. 10. – (1) Procedura de exercitare a votului se poate face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: „DA”, „NU” „Abținere”.

Art. 11. – (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat votul, Secretarul general al Comunei Corbu comunică rezultatul votului președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbu și acesta din urmă anunță rezultatul votului.

(2) Secretarul general al Comunei Corbu menționează dacă proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului fost adoptat sau respins.

 

Capitolul IV.

Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Comunei Corbu.

 

Art. 12. – Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Comunei Corbu se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local al Comunei Corbu, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea ședințelor pe internet.

 

Capitolul V.

Dispoziții finale

 

Art. 13. – Ședințele Consiliului Local al Comunei Corbu se înregistrează audio și video, inclusiv și votul, urmând ca aceste înregistrări să fie salvate și arhivate conform prevederilor legale.

Art. 14. – (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Comunei Corbu se consemnează într-un proces-verbal, prin grija Secretarului general al Comunei Corbu.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor alin. (1) se semnează pentru veridicitate de către președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbu și de către Secretarul general al Comunei Corbu.

Art. 15. – Deoarece Primăria Comunei Corbu nu are în structură  – angajat informatician, consilierea membrilor Consiliului Local al Comunei Corbu, se asigură de un salariat de aparatul propriu, cu abilități în domeniul informaticii.

Art. 16. – Prezentele proceduri se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.81

(1) Prezentul regulament se completează cu dispozițiile prevăzute în Codul administrativ, aprobat prin  O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Regulamentul se adoptă și poate fi modificat în condițiile legii, cu votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                              Contrasemnează,

Consilier Local                                                  SECRETARUL GENERAL AL UAT  ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN                  Cristinoi Ioan-Ștefan

 

_______________________________________________________________________

 

Anexa la Hotărârea Consiliului

                                                                            Local nr.41/23 .08.2016             

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBU

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORBU

 

 

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, ALEGEREA VICEPRIMARULUI

SI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

 

 

SECTIUNEA I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã locala (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările aduse de Rectificarea nr.115 din 19 mai 2015 si ale Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale, aprobata de Legea nr. 673/2002 si Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile şi completarile ulterioare, s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului Local.

2) Consiliul Local al Comunei Corbu este ales prin vot universal egal, direct, secret si liber exprimat in conditiile stabilite de Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările aduse de Rectificarea nr.115 din 19 mai 2015.

3) Numarul membrilor Consiliului local se stabileste prin ordin al Prefectului, emis in baza prevederilor art.29 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

4) Constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi, pentru sedinta de constituire, se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot  participa prefectul sau reprezentantul sãu, precum si  primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

(1)Sedinta este legal constituita daca participã cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul în care nu se poate asigura  acest cvorum sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de biroul electoral de circumscriptie, se va proceda la o noua convocare, de catre prefect, peste alte trei zile, in aceleasi conditii.

(2)In situatia in care nu se prezinta cel putin 2/3 din numarul consilierilor declarati alesi nici la a treia convocare, datorita absentei, fara motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare.

(3)Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este consideratã motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu  sau a unor evenimente de forta majora.

(4)Daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti, prin acelasi ordin prefectul va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

(5)Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la rindul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(2). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr. 115 din 19 mai 2015 in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

(6)Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comunicare. Hotarirea instantei este definitiva si irevocabila.

Art.3 (1)Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai in virsta consilier sa preia conducerea lucrarilor sedintei, asistat de 2 consilieri. Asistenti ai presedintelui de virsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2)Dupa preluarea conducerii sedintei se dispune o pauza in timpul careia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul comunei Tulghes prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum au fost primite de la biroul electoral de  circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3)Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

(4)Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a  mandatului primarului a fost finalizata.

(5)In cazul in care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizata, optiunea scrisa pentru una din cele doua functii se va prezenta la prima sedinta a consiliului local.

Art.4 (1)Pe intreaga durata a mandatului, se alege dintre consilieri, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare compusa din 3 membri.

(2)Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 alin.(2); numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

(3)Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin adoptarea unei hotarari, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire.

(4)Comisia de validare isi alege un presedinte si un secretar, cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta.

Art.5 (1)Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza in timpul careia va fi examinata de catre comisia de validare legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta si se elaboreaza propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie proces-verbal dupa modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

(2)Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(3)Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca:

a) aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege;

b) daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;

c) invalidarea mandatului de consilier se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).

(4)Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

Art.6 (1)Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza intr-o hotarare care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat de la sedinta.

(2)Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in temen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti la sedinta, de la comunicare.

(3)Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Art.7 (1)Consilierii locali ale caror mandate au fost validate, depun în fata Consiliului Local, urmãtorul jurãmânt, în limba românã: “Jur sã respect Constitutia si legile tãrii si sã fac, cu bunã-credintã, tot ceea ce stã în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tulghes. Asa sã-mi ajute Dumnezeu”.

(2)Juramintul se depune dupa urmatoarea procedura :  consilierii validati se vor prezenta, in ordinea alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia si Biblia. Consilierul va pune mana atat pe Constitutie cat si, daca este cazul pe Biblie, va citi jurămîntul şi  va semna  pe un formularul special.

(3)Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4)Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decat cea crestina pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5)Consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al sedintei. In astfel de situatii se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice conforma in scris apartenenta la partid a consiliului in cauza.

Art.8 (1)Dupa validarea mandatelor si depunerea juramantului de care cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului, presedintele de varsta declara legal constituit Consiliului Local al Comunei Tulghes, constituirea fiind consemnata prin hotarare.

(2)Hotararile privind alegerea comisiei de validare, de validate a mandatelor consilierilor, de declarare a consiliului ca legal constituit si pentru alegerea presedintelui de sedinta se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretarul comunei.

(3)Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului  si va semna hotararile adoptate de acesta. Consilierul ales in conditiile alin.(3) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.

Art.9 Presedintele de sedinta propune spre aprobarea consiliului local constituit si reunit in prima sa sedinta, urmatoarea ordine de zi:

1.    Alegerea viceprimarului;

2.    Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local,  dupa care supune la vot ordinea de zi propusa.

 

 

SECTIUNEA II

ALEGEREA VICEPRIMARULUI

 

Art.10 (1)In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, (r2), cu modificãrile si completãrile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Corbu alege un viceprimar.

(2)Propunerile de candidati pot fi fãcute de oricare dintre consilieri sau de cãtre grupurile de consilieri.

(3)Viceprimarul este ales cu votul majoritãtii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia, prin vot secret.

(4)In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta mai sus, se organizeaza un al doilea tur de scutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(5)In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

(6)Alegerea viceprimarului va fi consemnatã prin hotãrâre a Consiliului Local al Comunei.

(7)Conform art.57 alin. (4^1) din Legea nr.215/2001 la deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.”

 

Art.11 (1)Mandatul viceprimarului are o duratã cel mult egalã cu mandatul Consiliului Local.

(2)Dacã mandatul Consiliului Local înceteazã înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteazã de drept si mandatul viceprimarului,  fãrã nici o altã formalitate.

Art.12 (1)Durata mandatului constituie vechime în muncã si în specialitatea studiilor absolvite.

(2)Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Art.13 (1)In cazul suspendãrii din functie a viceprimarului, Consiliul Local al Comunei Corbu poate delega prin hotãrâre un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.

(2)Actul de delegare îl reprezintã Hotãrârea Consiliului Local, care se adoptã cu  votul majoritãtii consilierilor în functie.

Art.14 Persoanele împuternicite sã reprezinte interesele unitãtii administrativ-teritoriale în societãti comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitarã si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotãrâre a consiliului local, în conditiile legii, respectându-se configuratia politicã de la ultimele alegeri locale.

 

 

 

SECTIUNEA III

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

PE DOMENII DE ACTIVITATE

 

Art.15 Consiliul Local al Comunei Corbu organizeazã două Comisii de specialitate, în principalele domenii de activitate ale unitãtilor administrativ – teritoriale, astfel:

I.Comisia economică, buget, finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat și agricultură

II.Comisia juridică, învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și familie, muncă și protecție socială

 

Art.16 (1)Organizarea Comisiilor de specialitate se face prin votul deschis al majoritãtii consilierilor prezenti.

(2)Componenta comisiilor de specialitate va reflecta, configuratia politicã a Consiluilui Local avându-se în vedere pregãtirea profesionalã si domeniul în care îsi desfãsoarã activitatea fiecare consilier. Fiecare comisie va fi constituita dintr-un numar impar de consilieri.

(3)In prima lor sedintã, comisiile de specialitate îsi aleg prin vot deschis câte un presedinte si un secretar.

(4)Presedintele comisiei de specialitate va putea fi schimbat cu votul majoritãtii consilierilor care compun comisia, atunci când acesta se aflã în imposibilitate sã îsi exercite atributiile precum si în alte situatii, la solicitarea presedintelui, a membrilor comisiei sau a Consiliului Local.

(5)In situatia în care comisiile nu pot sã desemneze presedintele si/sau secretarul, alegerea acestora se face de cãtre plenul Consiliului Local al Comunei Corbu.

(6)Componenta comisiilor de specialitate se poate modifica ori de cate ori este cazul.

Art.17 Presedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atributii principale:

1) conduce lucrãrile sedintelor si asigurã reprezentarea acesteia în raporturile cu Consiliul Local, cu executivul si cu celelalte comisii;

2) convoacã sedintele comisiei;

3) poate invita si alte persoane sã participe la lucrãrile comisiei;

4) sustine în sedintele de consiliu rapoartele formulate de comisia pe care o conduce;

5) asigurã buna desfãsurare a sedintei, putând aplica sanctiunile prevazute la art.60  din prezentul Regulament;

6) pentru mentinerea ordinii în sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedintã al Consiliului Local, acestia pot aplica sanctiunile prevãzute la art. 60 alin.(1) lit. a-d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

7) presedintele comisiei îndeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevãzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Corbu.

Art.18 Secretarul comisiei de specialitate îndeplineste urmãtoarele atributii principale:

1) asigurã redactarea rapoartelor si proceselor verbale si înlocuieste presedintele în lipsa acestuia;

2) efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedinte a membrilor comisiei; pina in ultima zi a lunii preda la secretarul localitatii pontajul privind participarea membrilor comisiei la sedintele de lucru, in vederea platii activitatii la comisie;

(3) se ingrijeste si pastreaza documentele si materialele comisiei, pe care la finele anului le indosariaza, numeroteza, sigileaza si le preda pe baza de proces verbal la arhiva consiliului local;

3) îndeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie, presedinte sau prevãzute de regulamentul  de organizare si functionare al consiliului.

Art.19 (1)Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin trei zile înainte.

(2)Ordinea de zi si materialele ce se regãsesc pe aceasta, se aprobã de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3)Participarea consilierilor la sedintele comisiei este obligatorie.

(4)In cazul în care un membru lipseste nejustificat de la mai mult de douã sedinte consecutive, presedintele va cere sanctionarea acestuia conform Regulamentului Consiliului Local al Comunei Corbu.

Art.20 (1)Comisiile de specialitate lucreazã în plen si hotãrãsc cu votul majoritãtii membrilor. Votul in comisie este deschis. In anumite situatii, comisia poate hotarî ca votul sã fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

(2)Sedintele comisiilor de specialitate sunt de regulã, publice dar comisia poate hotari ca la dezbaterile sale, sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media. Activitatea comisiilor de specialitate se va desfasura potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament cu sprijinul serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Corbu.

(3)Dezbaterile din sedintele comisiilor se consemneazã în procese verbale semnate de toti membrii prezenti. Acestea pot fi puse, la cerere, la dispozitia Consiliului Local, a primarului si a Secretarului Comunei Corbu, prin grija presedintelui comisiei.                 

(4)Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde, cu motivarea necesarã, atât amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse.

(5)Rapoartele vor consemna cu câte voturi s-a aprobat sau s-a respins fiecare proiect de hotãrâre.

(6)Rapoartele comisiilor se vor difuza tuturor consilierilor, prin grija secretarului Comunei, în termenele prevãzute de lege pentru convocarea sedintelor Consiliului Local.

(7)Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora li se solicita raportul.

Art.21 (1)Presedintii comisiilor de specialitate vor urmãri ca ordinea de zi si data convocãrii comisiilor sã se stabileascã în concordantã cu programul sedintelor Consiliului Local.

(2)Pentru dezbaterea proiectelor de hotãrâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia poate desemna un consilier care va face în cadrul sedintei o scurtã prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacã aceasta nu este prezentatã de cãtre initiator.

(3)In vederea clarificãrii problemelor ce pot apare pe parcursul dezbaterii Proiectului de hotãrâre, la sedintele comisiilor de specialitate vor participa specialisti din aparatul de specialitate al primarului sau de la unitatile aflate în subordinea Consiliului local, functie de specificul Proiectului de hotãrâre ce se va dezbate.

(4)Comisiile de specialitate sunt obligate sã prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi fãcut public prin grija secretarului comunei.

Art.22 (1)Consiliul Local al Comunei Corbu poate organiza, din proprie initiativã sau la initiativa Primarului, dupã caz, comisii speciale de analiza si verificare.

(2)Comisiile speciale de analiza si verificare se constituite pe o perioada determinata, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora  stabilindu-se prin hotarare a Consiliului Local. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

(3)Apartenenta unui consilier la o comisie de specialitate nu împiedicã includerea sa în componenta comisiilor de analizã si verificare.

(4)Comisiile de analizã si verificare prezintã în plenul Consiliului Local rapoarte asupra activitãtii desfãsurate si a concluziilor desprinse.

Art.23 Operatiunile desfãsurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numãrul si denumirea acestora, numãrul membrilor fiecãrei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecãrui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominalã a acestora, se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului Local al Comunei.
   
 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA I

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI

CORBU

 

Art.24 (1)Consiliul Local se întruneste în sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2)Consiliul Local se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numãrul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unitãtii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înainte de sedintele ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odatã cu notificarea convocãrii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4)In caz de fortã majorã si de maximã urgentã pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndatã.

(5)In invitatia la sedintã se vor preciza data, ora, locul desfãsurãrii si ordinea de zi a acesteia.

(6)Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor prin afişare la sediul primăriei sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(6) Proiectele de hotărâri, cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică se comunică consilierilor locali şi pe e-amil.

(7)In toate cazurile convocarea se consemneazã în procesul-verbal al sedintei.

Art.25 Sedintele Consiliului Local se desfãsoara legal în prezenta majoritãtii consilierilor în functie.
Art.26 Consiliul poate mandata, inclusiv la initiativa primarului, consilieri si  specialisti în anumite domenii de activitate, pentru urmãrirea si realizarea unor activitãti si programe. Acestia vor informa Consiliul asupra rezultatelor mandatului primit.
Art.27 Dezbaterea problemelor se face de regula în ordinea  în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, aprobatã. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotãrâre, pe care o face initiatorul. Apoi se dã cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si dacã este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.
Art.28 (1)Asupra proiectelor de hotãrâri consilierii pot formula amendamente de fond sau de formã care se supun votului consiliului în ordinea formulãrii lor.

(2)Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulãrii lor. Dacã s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fãrã a se mai supune votului.

 

 

SECTIUNEA II

PRESEDINTELE DE SEDINTÃ

 

Art.29 (1)Dupã declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sãi, prin hotãrâre adoptatã cu votul deschis al majoritãtii consilierilor în functie, un presedinte de sedintã pe o perioadã de cel mult 3 luni, care va conduce lucrãrile si va semna hotãrârile adoptate.

(2)Consilierul ales ca presedinte de sedintã, poate fi schimbat din functie, prin hotarare, la initiativa a 1/3 din numãrul consilierilor, cu votul majoritãtii consilierilor aflati în functie.                           

Art.30 Presedintele de sedintã exercitã urmãtoarele atributii principale:

a)         conduce lucrãrile sedintei Consiliului.

b)    supune votului consilierilor proiectele de hotãrâri, asigurã numãrarea voturilor si anuntã rezultatul votãrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivã si a abtinerilor conform datelor furnizate de secretar.

c)     semneazã hotãrârile adoptate de consiliul local, chiar dacã a votat împotriva adoptãrii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei;

d)    asigurã mentinerea ordinii si respectarea Regulamentului de desfãsurare a sedintelor;

e)     supune votului consilierilor orice problemã care intrã în competenta de solutionare a consiliului;

f)     aplicã, dacã este cazul, sanctiunile prevãzute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni;

g)    acorda cuvantul altor persoane ce participa la sedinta Consiliului Local numai cu votul majoritatii consilierilor;

h)   îndeplineste orice atributii prevãzute de lege, de prezentul Regulament sau însãrcinãri date de consiliul local.

i)  poate convoca cu cel putin 24 de ore înaintea sedintelor Consiliului Local, prin grija secretarului Comunei Corbu, presedintii comisiilor de specialitate, primarul si viceprimarii pentru a discuta principalele probleme înscrise pe proiectul ordinei de zi.

Art.31 In cazul în care presedintele de sedintã ales pentru sedinta respectivã nu-si poate îndeplini atributiile se procedeazã la alegerea altui consilier în aceastã functie.
Art.32 (1) Presedintele de sedintã supune aprobãrii Consiliului încheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia Consiliului.

(2) Cererea de încheiere a dezbaterii sau, dupã caz, de continuare a sedintei în altã zi, se aprobã cu votul majoritãtii consilierilor prezenti.

 

 

SECTIUNEA III

PRIMARUL

 

Art.33 Primarul reprezintã unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritãti publice, cu persoane fizice sau juridice române sau strãine, precum si în justitie.

In calitatea sa de ales local, Primarul îndeplineste o functie de autoritate publicã, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

Art.34 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor prezidentiale, a hotararilor si ordonantelor guvernamentale, a hotararilor Consiliului Local.
Art.35 Primarul participã obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii în afara celor prevãzute de lege:

a) Prezintã semestrial Consiliului :

– situatia rezolvãrii cererilor si petitiilor cetãtenilor, institutiilor si a altor persoane juridice;

– situatia îndeplinirii hotãrârilor Cosiliului Local;

b) Urmãreste ca în fiecare sedintã de Consiliu sã fie propus cel putin un proiect de hotãrâre;

c) Indeplineste si alte atributii prevãzute de lege sau încredintate prin mandat de Consiliul Local.

Art.36 In caz de vacantã a functiei de Primar, atributiile conferite acestuia prin prezentul Regulament, vor fi exercitate de viceprimar.

 

 

SECTIUNEA IV

ATRIBUTIILE SECRETARULUI

 

Art.37 (1)Secretarul comunei participã în mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii principale:

a)     asigurã procedurile de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numãrul consilierilor în functie;

b) redactează hotărârile consiliului local ;

c)    asigurã efectuarea lucrãrilor de secretariat;

d)     efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedintã a consilierilor;

e)    numãrã voturile si consemneazã rezultatul votãrii, pe care îl prezintã presedintelui de sedintã;

f)    informeazã presedintele de sedintã cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri a consiliului local;

g)     asigurã întocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor înaintea fiecãrei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului cãrora solicitã acordul consiliului;

h)   asigurã întocmirea dosarelor de sedintã, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

i)    asigura afisarea la sediul Primariei Comunei Corbu, in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, a copiei procesului-verbal al sedintei;

j)     urmãreste ca la deliberare si adoptarea unor hotãrâri ale consiliului local sã nu ia parte consilierii care se încadreazã în dispozitiile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, (r2), modificata si completata.  Informeazã presedintele de sedintã cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevãzute de lege în asemenea cazuri;

k)      prezintã în fata consiliului local punctul sãu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotãrâri sau a altor mãsuri supuse deliberãrii consiliului; dacã este cazul, refuzã sã contrasemneze hotãrârile pe care le considerã ilegale;

l)    contrasemneazã în conditiile legii si ale prezentului regulament, hotãrârile consiliului local pe care le considerã legale;

m)      poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

n)  acordã membrilor consiliului, asistentã si sprijin de specialitate în desfãsurarea activitãtii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotãrâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al primarului;

o) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar;

p) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, insitutiile publice si persoanele interesate a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului.

r) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local.

(2)Secretarul îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau însãrcinãri date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfãsurare a sedintelor consiliului.

 

 

SECTIUNEA V

PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTÃRÂRI

 

Art.38 (1)Dreptul la initiativã pentru proiectele de hotãrâre apartine primarului, viceprimarului, consilierilor (individual sau în grup) sau cetãtenilor. Cetãtenii cu drept de vot pot propune spre dezbatere si adoptare Consiliului Local proiecte de hotãrâre, de interes local, dacã acestea sunt sustinute prin semnãturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitãtii administrativ teritoriale.

(2)Proiectele de hotãrâri trebuie însotite de referatul de aprobare si se depun la Secretarul comunei.

(3)Raportul se specialitate se întocmeste în termen de 30 de zile de la depunerea proiectului de hotãrâre.

Art.39 (1)Proiectele de hotãrâri, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate si celelalte materiale se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor cãrora li se trimit materiale spre analizã se face de cãtre Primar impreunã cu Secretarul Comunei.

(2)Initiatorul proiectului de hotarare poate proceda la completarea, modificarea, sau  retragea acestuia, pana la supunerea sa aprobarii Consiliului Local.

(3)Proiectele de hotãrâre se transmit la comisii prin presedintii si secretarii acestora pe bazã de semnãturã, precizându-se si data primirii. De la data primirii, în termen de 3 zile se vor convoca comisiile.

Art.40 (1)Proiectele de hotãrâri înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbãtute dacã nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 39 alin. (2) si (4) din Legea administratiei publice locale.

(2)Dacã rapoartele prevãzute la alin. 1 nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considerã implicit favorabile.

Art.41 Proiectele de hotãrâri si celelalte propuneri, însotite de raportul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului în prima sedintã ordinarã a acestuia.

 

 

SECTIUNEA VI

DESFÃSURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 

Art.42 (1)Sedintele Consiliului Local sunt legal constituite dacã este prezentã majoritatea consilierilor în functie.

(2)Consilierii sunt obligati sã fie prezenti la sedintã la ora stabilitã si sã se înscrie în registrul de prezentã pãstrat prin grija Secretarului comunei.

(3)Sedintele Consiliului Local sunt publice.

Art.43 La lucrarile sedintei Consiliului Local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean, reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale, in probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de Primar.
Art.44 (1)Dezbaterile proiectelor de hotãrâri si a propunerilor sunt generale si pe articole.

(2)In cadrul dezbaterilor, consilierii pot propune amendamente. Acestea vor fi supuse votului plenului consiliului de cãtre presedintele de sedintã, în ordinea în care au fost formulate.

(3)Amendamentul ce a fost propus va fi încorporat în textul proiectului de hotãrâre, fiind inserat în timpul desfãsurãrii sedintei;

(4)Presedintele de sedintã supune votului consiliului proiectul de hotãrâre cu toate modificãrile si completarile intervenite pânã în  acel moment.

(5)Presedintele de sedintã anuntã dacã proiectul de hotãrâre a fost adoptat sau respins, dupã caz, pe baza rezultatului votului comunicat de Secretarul Comunei.

(6)Forma adoptata va face obiectul hotararii semnata de presedintele de sedinta si contrasemnata de catre secretar, care va fi indosariata in dosarul sedintei.

(7) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

 

 

 

SECTIUNEA VII

PROCEDURA DE VOT

 

Art.45 (1)Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret, nefiind admis votul prin delegare.

(2)Votul deschis se exprimã public prin ridicarea mâinii sau apel nominal. In procesul verbal al sedintei se va consemna în mod obligatoriu, rezultatul nominal al votului.

(3)Voturile pot fi precedate de motivarea optiunii.

(4)Consiliul hotãrãste la propunerea presedintelui de sedintã sau a unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, afarã de cazul în care prin lege se stabileste o anumitã procedurã de vot.

(5)Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local ;

(6)Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozitiilor alin. (5) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanta de contencios-administrativ. Actiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã.

(7)Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedintã si de secretarul unitãtii administrativ-teritoriale.

Art.46 Votarea prin apel nominal se face în modul urmãtor: presedintele explicã obiectul votãrii si sensul cuvintelor “pentru”, “contra” si “abtinere” (consilierul nu-si exprimã vointa nici pentru aprobarea proiectului de hotãrâre, nici pentru respingerea acestuia). Presedintele de sedintã dã citire numelui si prenumelui consilierului, fiecare consilier rãspunde “pentru”, “contra” sau “abtinere” si semneazã. Dupã terminarea apelului se repetã numele si prenumele consilierilor care nu au rãspuns.
Art.47 (1)Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

(2)Numãrarea voturilor se face de cãtre Comisia de Validare care va prezenta consiliului rezultatul voturilor printr-un proces verbal.

Art.48 Dacã în urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local se impun modificãri de fond în continutul proiectului, presedintele de sedintã poate hotãrî retrimirerea proiectului pentru reexaminare de cãtre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul respectiv raportul.
Art.49 Pe timpul desfãsurãrii sedintei consilierii au obligatia de a respecta ordinea si disciplina si de a se încadra în ordinea de zi aprobatã.
Art.50 In timpul sedintelor Consiliului Local al Comunei Tulghes si ale comisiilor de specialitate ale acestuia, NU SE FUMEAZÃ si nu se utilizeaza aparatele de telefonie mobila.
Art.51 (1)Proiectele de hotãrâri care au fost amânate sau respinse se îndosariazã  la mapa cu originale a sedintei respective.

(2)Proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata Consiliului Local, dupa ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pentru a figura pe ordinea de zi a unei sedinte viitoare (prezentarea in comisii, obtinerea raportului, etc.).

 

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA I

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

Art.52 (1)Consilierul se bucurã de drepturile si protectia acordatã de lege.

(2)In calitatea lor de alesi locali, consilierii îndeplinesc o functie de autoritate publicã beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele ce îndeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

(3)In exercitarea mandatului, alesii locali sunt în serviciul colectivitãtii, fiind ocrotiti de lege.

(4)Libertatea de opinie si de actiune în exercitarea mandatului alesului local este garantatã.

(5)Alesii locali nu pot fi trasi la rãspundere juridicã pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(6)Retinerea, arestarea sau trimiterea în judecatã penalã ori contraventionalã a alesilor locali, precum si faptele sãvârsite care au determinat luarea mãsurilor se aduc la cunostintã atât autoritãti administratiei publice din care fac parte, cât si prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de cãtre organele care au dispus mãsurile respective.

(7)Pe întreaga durata a mandatului, alesii locali se considerã în exercitiul autoritãtii publice si se bucurã de protectia prevazutã de legea penalã.

(8)De aceeasi protectie juridicã beneficiazã si membrii familiei – sot, sotie si copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmãreste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legãturã cu exercitarea mandatului sãu.

Art.53 (1)Schimbãrile survenite în activitatea sau situatia consilierului, de naturã sã facã imposibilã sau incompatibilã exercitarea mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local în cel mult 10 zile de la data aparitiei acestora.

(2)Secretarul va informa Consiliul în prima sedintã despre aceastã situatie.

(3)Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.

(4)Consilierii locali primesc un semn distinctiv, al calitãtii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

(5)Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, ca titlu evocativ.

 

 

 

SECTIUNEA II

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ALESILOR LOCALI

 

 

Art.54 Drepturile alesilor locali:

–      au dreptul de initiativã în promovarea actelor administrative, individual sau în grup;

–      au dreptul la o indemnizatie de sedintã pentru participarea la lucrãrile Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate (cu exceptia viceprimarului),  ce va fi în cuantum de pânã la 5% din indemnizatia lunarã a Primarului Comunei Tulghes. Numãrul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedintã ordinarã de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe lunã; stabilirea concreta a procentului îndemnizaţiei şi a altor măsuri se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ;

–      drepturile bãnesti cuvenite consilierilor locali pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii;

–      au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au fãcut pe perioada exercitãrii mandatului, în conditiile legii;

–      au dreptul la învoire de la locul de muncã, fãrã a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, pentru sedintele de consiliu organizate în mod exceptional în timpul programului de lucru;

–      au dreptul la plata cursurilor de pregãtire, formare si perfectionare profesionalã organizate de institutii specializate, în decursul mandatului, stabilite prin Hotãrâre de Consiliu Local;

–       au dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public, drept ce nu poate fi îngrãdit;

–       au dreptul de a fi informati corect asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local;

–       dreptul de asociere este garantat alesilor locali;

–       primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al  aparatului propriu de specialitate, sã punã la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

–      au dreptul de a participa la misiuni oficiale cu obligatia de a prezenta un raport privind deplasarea efectuatã, în prima sedintã ordinarã de consiliu.

Art.55 Obligatiile alesilor locali:

–       au obligatia a de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritãtilor administratiei publice locale, cu bunã-credintã si fidelitate fatã de colectivitatea care i-a ales;

–       au obligatia de a respecta Constitutia si legile tãrii, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului, sã se supunã regulilor de curtoazie si disciplinã si sã nu foloseascã în relatiile cu cetãtenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;

–      au obligatia sã mentioneze expres situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului;

–      sunt obligati la probitate si discretie profesionalã;

–      sunt obligati de a da dovadã de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sã cearã, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

–      au obligatia de a aduce la cunostintã cetãtenilor toate faptele si actele administrative ce intereseazã colectivitatea localã;

–      au obligatia de a organiza periodic, cel putin o datã pe trimestru, întâlniri cu cetãtenii, sã acorde audiente si sã prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetãtenii; pentru o mai bună cunoaştere a problemelor cetăţenilor, consilierii locali vor răspunde direct de o zonă/sat din localitate (se va împărţi localitatea în 12 sectoare);

–      au obligatia de a-si perfectiona pregãtirea în domeniul administratiei publice locale, urmând cursuri de pregãtire, formare si perfectionare organizate în acest scop de institutiile abilitate;

–      au obligatia sã participe la lucrãrile consiliului local si ale comisiilor de specialitate. Nu se considerã absent consilierul care nu participã la lucrãri întrucât se aflã în îndeplinirea unei însãrcinãri oficiale;

–       au obligatia de a nu face uz si de a nu se prevala de calitatea de consilier în exercitarea unei activitãti private;

–      sunt obligati de a face publice interesele personale printr-o declaratie pe propria rãspundere.

 

 

SECTIUNEA III

ABSENTE SI DEMISII

 

Art.56 (1)Participarea consilierilor la sedintele Consiliului si ale comisiilor pe domenii de activitate este obligatorie.

(2)Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ teritoriale.

(3)Pãrãsirea sãlii în timpul desfãsurãrii lucrãrilor sedintei este interzisã. Prin exceptie, în cazuri justificate, consilierul în cauzã are obligatia sã anunte presedintele de sedintã motivul pãrãsirii sãlii, durata si faptul cã nu participã la vot. Anuntul se va face întotdeaua înainte de discutarea urmãtorului punct de pe ordinea de zi si nu în timpul dezbaterilor sau a consemnãrii votului. In caz contrar, presedintele de sedintã va propune Consiliului Local aplicarea sanctiunilor prevãzute în art.60 din prezentul regulament.

 

 

SECTIUNEA IV

RÃspunderile aleSilor locali

 

Art.57 Alesii locali rãspund, în conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupã caz, pentru faptele sãvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin.
Art.58 (1)Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2)In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art.59 (1)Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

(2)Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.

(3)Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.60 La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
Art.61 (1)Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

(2)Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art.62 (1)Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2)Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.63 In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
Art.64 (1)In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2)Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.65 Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
Art.66 Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.67 In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.
Art.68 (1)Sanctiunile prevazute la art.59 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2)Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.69 Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a)-d).
Art.70 (1)Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din functie.

(2)Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului.

(3)In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(4)Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(5)La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.71 Impotriva sanctiunii prevazute la art. 70 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
Art.72 (1)Nerespectarea declaratiei privind interesele personale în termen de 15 zile de la data declarãrii consiliului ca legal constituit, atrage suspendarea de drept a mandatului, pânã la depunerea declaratiei.

(2)Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3)Suspendarea sau încetarea mandatului se constatã prin hotãrâre de consiliu local.

Art.73 Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevãrului, constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

 

 

SECTIUNEA IV

INTREBÃRI SI INTERPELÃRI,

INFORMAREA CONSILIERILOR, PETITII

 

Art.74 (1)Fiecare consilier poate adresa întrebãri primarului, viceprimarului, Secretarului comunei, precum si celorlalti sefi ai serviciilor administratiei publice locale.

(2)Prin întrebãri se solicitã informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3)Cei întrebati vor rãspunde, de regulã, imediat sau, dacã nu este posibil, la urmãtoarea sedintã. In cazul unor rãspunsuri nesatisfãcãtoare sau incomplete, consilierul poate solicita reluarea sau completarea rãspunsului.

Art.75 Interpelarea constã într-o cerere prin care se solicitã explicatii în legãturã cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a rãspunde la data fixatã de Consiliu.
Art.76 Consilierii pot solicita Primarului informatii cu privire la acte sau dosare ale Consiliului. Informatiile se pot cere si comunica în scris.
Art.77 (1)Petitiile adresate de cãtre cetãteni Consiliului, se înscriu într-un registru, primesc un  numãr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.

(2)Secretarul comunei transmite petitia comisiei de specialitate spre analizã, care poate fi urmatã de propuneri ce vor fi aduse la cunostinta consilierilor într-o sedintã viitoare.

(3)Petitionarul va fi încunostiintat prin grija secretarului si a compartimentelor de specialitate asupra modului de solutionare a petitiei.

(4)Semestrial, Consiliul analizeazã modul de solutionare a petitiilor primite, si a problemelor ridicate la audiente.

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

SECTIUNEA  I

DISPOZITII  FINALE

 

Art.78 Conducerea executivã asigurã consilierilor, la cerere, asistentã de specialitate.
Art.79 Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Local al Comunei Corbu se face cu votul a doua treimi din numãrul consilierilor în functie.
Art.80 Consilierii, primarul si viceprimarul, rãspund dupã caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sãvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.
Art.81 Prevederile prezentului Regulament se completeazã cu celelalte prevederi legale în domeniu precum și cu Regulamentul propriu al Consiliului Local privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre adoptare”, aprobat cu HCL nr. 9/25.02.2016.

________________________________________________________

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Contrasemnează,

Consilier local                                                                    SECRETARUL

UAT

Dandu Niculae                                                  Cristinoi Ioan-Ștefan

 

 

Consilieri locali în funcţie – 9

Consilieri locali prezenţi  – 7

Nr. voturi pentru – 7

Nr. voturi împotrivă – 0

Nr. voturi abţinere – 0

 

 

Share This:

Comments are closed.