ORDIN nr. 1.233 din 1 octombrie 2021

ORDIN nr. 1.233 din 1 octombrie 2021

pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

EMITENT ·  MINISTERUL FINANŢELOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 19 octombrie 2021

Data intrării în vigoare 19-10-2021

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-10-2021 până la data de 20-10-2021

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) pct. 123 şi 124, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Direcţia generală de legislaţie fiscală şi reglementări vamale şi contabile şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, precum şi structurile din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se realizează, potrivit legii, activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor acordate de către organul fiscal central îşi încetează aplicabilitatea.

Articolul 4

Solicitările contribuabililor/plătitorilor înregistrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit procedurii aplicabile la data înregistrării.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 Ministrul finanţelor,

 Dan Vîlceanu

Bucureşti, 1 octombrie 2021.

Nr. 1.233.

ANEXĂ

PROCEDURĂ din 1 octombrie 2021

de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

Notă

Aprobată prin ORDINUL nr. 1.233 din 1 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 19 octombrie 2021.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/ plătitorilor se realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanţelor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, ale respectivului contribuabil/plătitor, prin intermediul structurilor proprii cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor/plătitorilor.

(2) Coordonarea metodologică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în legătură cu activitatea de aplicare unitară a legislaţiei din domeniul fiscal, nefiscal, contabil, procedural fiscal, denumit în continuare domeniul legislaţiei fiscale, desfăşurată de serviciile de asistenţă contribuabili din cadrul ANAF, se realizează de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, prin:

a)emiterea de opinii referitoare la punctele de vedere formulate de Direcţia Generală de Asistenţă pentru Contribuabili, denumită în continuare DGAC, sau de alte structuri ale aparatului central al ANAF, cu informarea DGAC, în baza solicitărilor formulate de contribuabili/plătitori sau din oficiu;

b)îndrumarea, atunci când situaţia impune, în vederea aplicării legislaţiei fiscale, din oficiu sau la solicitarea ANAF, după caz.

(3) Coordonarea structurilor din cadrul MF şi ANAF privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor în domeniul tehnologiei informaţiei este realizată de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, denumit în continuare CNIF.

(4) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor în domeniul tehnologiei informaţiei se realizează de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare prin serviciul helpdesk şi calitatea serviciilor TIC.

(5) În sensul alin. (1), contribuabil/plătitor reprezintă orice persoană care adresează cereri de îndrumare şi asistenţă conform prezentei proceduri.

(6) În scopul acordării de către organul fiscal de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii/plătitorii prezintă în mod corect şi complet situaţia pentru care solicită îndrumare şi asistenţă, răspunsul la solicitările acestora producând efecte în limita şi în condiţiile stabilite de art. 6 din Codul de procedură fiscală. Dispoziţiile art. 12 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

(7) Opinia emisă de organul fiscal competent se bazează exclusiv pe situaţia de fapt descrisă de contribuabil/plătitor, este aplicabilă operaţiunii descrise doar în măsura în care aceasta este afectată realizării unui scop licit şi moral şi poate produce efecte numai în cazul în care sunt respectate principiile generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale şi de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale.

Articolul 2

Prezenta procedură nu se aplică pentru:

a)petiţiile formulate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care au ca obiect îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor cu privire la problematica din domeniul legislaţiei fiscale, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei pentru care sunt aplicabile prevederile prezentei proceduri. Dacă cererea are ca obiect îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor cu privire la problematica din domeniul legislaţiei fiscale şi nu poate fi identificat organul fiscal competent, este informată structura din cadrul MF/ANAF competentă să primească petiţiile formulate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, care a primit petiţia în vederea informării contribuabilului/plătitorului cu privire la procedura aplicabilă;

b)cererile privind politica fiscală primite de la alte ministere, diferite autorităţi sau instituţii publice (Guvern, Parlament etc.), organisme internaţionale, sindicate sau patronate, solicitările formulate de mass-media şi adresate ministrului finanţelor, secretarului de stat care răspunde de politica fiscală sau compartimentului de comunicare şi relaţii publice;

c)plângerile prealabile formulate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d)propunerile de modificare şi completare a actelor normative din domeniul legislaţiei fiscale sau alte propuneri privind politica fiscală;

e)corespondenţa primită de MF de la autorităţile fiscale competente din alte ţări.

Articolul 3

(1) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/ plătitorilor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată şi/sau fiscale/contabile.

(2) Sfera activităţii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/ plătitorilor cuprinde domeniul legislaţiei fiscale, precum şi domeniul tehnologiei informaţiei. În cadrul domeniului fiscal, sfera activităţii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor cuprinde impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte creanţe fiscale administrate de ANAF, prin structurile de specialitate cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv structurile subordonate.

(3) Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor/plătitorilor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

a)informaţii de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

b)informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;

c)informaţii care contravin secretului fiscal;

d)informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal şi în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal;

e)informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale;

f)informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau asupra cărora se efectuează cercetări penale sau disciplinare;

g)elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;

h)informaţii care nu intră în sfera de competenţă a MF şi/sau ANAF;

i)materiale de presă sau pentru uz didactic, cum sunt, fără a se limita la, cele pentru lucrări de licenţă, proiecte de cercetare, master, doctorat;

j)alte informaţii a căror furnizare este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Cererile formulate de către contribuabili/plătitori în vederea acordării îndrumării şi asistenţei includ în mod obligatoriu datele de identificare prevăzute la art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală, respectiv numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice/entităţii fără personalitate juridică, după caz, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscală. În cazul nerezidenţilor, cererile conţin şi numărul de identificare fiscală alocat în statul de rezidenţă, adresa din statul de rezidenţă şi datele de identificare ale reprezentantului fiscal, dacă există un asemenea reprezentant. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de MF/ANAF în scopul furnizării şi comunicării de informaţii potrivit prezentei proceduri.

(5) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prezentei proceduri, se fac cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Capitolul II

Structurile, procedura şi modalităţile de acordare a îndrumării şi asistenţei contribuabililor/plătitorilor de către organul fiscal central

Secţiunea 1

Structurile din cadrul organului fiscal competente cu îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor

Articolul 4

(1) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/ plătitorilor în domeniul legislaţiei fiscale se realizează de către:

a)DGAC, care coordonează metodologic activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislaţiei fiscale, la nivel naţional pentru structurile din subordinea ANAF, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2);

b)Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, denumită în continuare DGAMC, prin serviciul de asistenţă mari contribuabili;

c)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare DGRFP, care coordonează activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislaţiei fiscale, la nivel regional, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2);

d)structurile subordonate DGRFP, astfel:

  1. administraţiile judeţene ale finanţelor publice, denumite în continuare AJFP, administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, serviciile/birourile fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă pentru contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, după caz, pentru contribuabilii/plătitorii aflaţi în administrarea acestora;
  2. Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucureşti, prin serviciul/biroul/compartimentul de asistenţă pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii din municipiul Bucureşti;
  3. Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, cu privire la orice aspecte legate de contribuabilii/plătitorii nerezidenţi.

(2) Activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/ plătitorilor în domeniul legislaţiei fiscale, la nivelul întregii ţări, este coordonată de către ANAF, prin DGAC, iar la nivel regional, activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor este coordonată de către DGRFP, prin serviciile/birourile/ compartimentele de asistenţă pentru contribuabili, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4).

(3) Activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/ plătitorilor în domeniul vamal se realizează de către Direcţia Generală a Vămilor, potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 18 şi 19 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Coordonarea activităţii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor referitor la utilizarea aplicaţiei informatice „Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile“ (EMCS) se realizează prin structura de Helpdesk EMCS din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

Secţiunea a 2-a

Procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor

Articolul 5

(1)Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii/plătitorii se adresează cu cereri privind problematica fiscală, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei, după caz, denumite în continuare cereri, organelor fiscale competente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, după caz, direct, prin reprezentantul legal sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală sau Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. În situaţia în care cererea este formulată prin împuternicit/reprezentant fiscal, acesta are obligaţia să prezinte datele de identificare ale persoanei pe care o reprezintă, prevăzute la art. 3 alin. (4).

(2)Cererile adresate de contribuabili/plătitori direct structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau c) sunt considerate a fi adresate eronat şi sunt transmise în termen de 5 zile lucrătoare organelor fiscale competente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, după caz, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului, contribuabilii/plătitorii fiind informaţi corespunzător în acest sens.

(3)Cererile adresate de contribuabili/plătitori direct altor structuri din cadrul ANAF sau MF sunt considerate a fi adresate eronat şi sunt transmise de către acestea/acesta, în termen de 5 zile lucrătoare, spre soluţionare, organului fiscal competent prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, după caz, contribuabilul fiind informat corespunzător în acest sens.

(4)Cererile primite de structurile din cadrul ANAF, altele decât cele competente pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabil/plătitor, vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de către acestea spre soluţionare, organului fiscal competent prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d) ori CNIF, după caz.

(5) În scopul aplicării art. 6 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu privire la opozabilitatea opiniilor scrise emise de organele fiscale competente, se procedează astfel:

a)pentru situaţiile prevăzute la art. 9, o copie a răspunsului formulat contribuabilului/plătitorului, emis pe suport hârtie, sau răspunsul emis în formă electronică de către structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau c) ori de către CNIF se transmite, în vederea arhivării la dosarul fiscal, structurilor competente cu administrarea creanţelor fiscale ale contribuabililor, potrivit Codului de procedură fiscală;

b)răspunsul formulat contribuabilului/plătitorului, emis pe suport hârtie sau în formă electronică, se arhivează de către structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d).

(6) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de îndrumare şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei doar prin e-mail, cererile fiind soluţionate de CNIF.

(7)Cererile de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/ plătitorilor în domeniul vamal care sunt adresate MF sau altor structuri din cadrul ANAF decât cele competente conform art. 4 alin. (3) sau (4), după caz, sunt considerate a fi adresate eronat şi sunt transmise de către acesta/acestea, în termen de 5 zile lucrătoare, spre soluţionare, structurii competente, contribuabilii/ plătitorii fiind informaţi corespunzător în acest sens.

(8) În situaţia în care cererea nu cuprinde datele de identificare prevăzute la art. 3 alin. (4), contribuabilul/plătitorul este înştiinţat cu privire la aceasta. Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător. În cazul în care datele de identificare nu sunt suficiente pentru a fi înştiinţat contribuabilul/plătitorul, cererea acestuia se clasează.

(9) În cazul în care se constată că un contribuabil/plătitor adresează mai multe cereri, sesizând aceeaşi problemă, acestea se conexează, contribuabilul/plătitorul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile depuse.

(10) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de îndrumare şi asistenţă privind problematica contabilă doar în scris şi prin email, cererile fiind soluţionate de către structurile de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) pe baza punctelor de vedere primite de la direcţia de legislaţie din cadrul MF, dacă acestea sunt solicitate.

(11) Structurile de la art. 4 alin. (1) lit. d) pot solicita structurii de la art. 4 alin. (1) lit. a) punctul de vedere privind problematica contabilă fără a exprima punctul de vedere propriu. Structura de la art. 4 alin. (1) lit. a) solicită punctul de vedere al direcţiei de legislaţie contabilă din cadrul MF, privind problematica contabilă, fără a exprima punctul de vedere propriu. După primirea răspunsului, structura de la art. 4 alin. (1) lit. a) îl va comunica structurii solicitante.

Articolul 6

(1) Structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) vor analiza cererile contribuabililor/plătitorilor şi în situaţia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată există în bazele de date specifice activităţii de asistenţă ale ANAF şi îl vor comunica contribuabililor/plătitorilor.

(2) În situaţia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată nu se regăseşte în bazele de date specifice activităţii de asistenţă ale ANAF, dar se regăseşte în mod explicit în reglementările legale, structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) vor formula răspunsul şi îl vor comunica contribuabilului/ plătitorului.

(3) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), structurile respective vor formula răspunsul cu avizul DGRFP şi vor comunica contribuabililor/plătitorilor răspunsurile la solicitările de asistenţă.

Articolul 7

(1) Propunerile contribuabililor/plătitorilor privind modificarea/completarea reglementărilor din domeniul legislaţiei fiscale, adresate în scris structurilor de la art. 4, sunt transmise de către acestea direcţiilor de specialitate din cadrul ANAF, care le analizează şi le transmit către MF, însoţite de punctul lor de vedere, pentru a fi avute în vedere, după caz, la elaborarea viitoarelor proiecte de acte normative.

(2) Propunerile contribuabililor/plătitorilor privind dezvoltarea de noi servicii electronice, adresate în scris structurilor de la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) sau CNIF, sunt transmise de către acestea către DGAC, însoţite de punctul lor de vedere.

Articolul 8

(1) Cererile contribuabililor/plătitorilor se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Termenul de soluţionare poate fi prelungit în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii sau în cazuri excepţionale, atunci când problematica supusă analizei este complexă şi/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, alte instituţii sau autorităţi publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale. Prevederile art. 77 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.

(2) Cererile contribuabililor/plătitorilor care nu se referă la legislaţia fiscală sunt transmise direct structurilor/instituţiilor competente, contribuabilii/plătitorii fiind informaţi cu privire la redirecţionarea cererii.

Articolul 9

(1) Contribuabilii/Plătitorii care consideră că răspunsurile primite de la structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) privind aspecte din domeniul legislaţiei fiscale nu clarifică aspectele semnalate revin la aceste structuri şi solicită clarificări suplimentare, anexând copia cererii şi a răspunsului primit, însoţite de motivaţia formulării noii solicitări. În cazul neprezentării copiei cererii şi răspunsului, structura prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) solicită contribuabililor/plătitorilor completarea cererilor în mod corespunzător.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă aspectele respective nu pot fi clarificate de structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) cu avizul DGRFP sau de structura prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), acestea se pot adresa structurii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), anexând copia întrebărilor şi a răspunsurilor primite. În cazul neprezentării copiei cererii şi răspunsului, structura prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) solicită structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), după caz, completarea cererilor în mod corespunzător. Structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) cu avizul DGRFP sau structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c) se pot adresa şi din oficiu structurii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) în vederea clarificării unor aspecte din domeniul legislaţiei fiscale.

(3) Structura prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) analizează cererea contribuabilului/plătitorului, răspunsurile primite la solicitările anterioare şi soluţionează cererea potrivit prezentei proceduri.

(4) Răspunsul la cererea de asistenţă a contribuabilului/ plătitorului, precum şi o copie a solicitării acestuia se transmit structurii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c), după caz, în vederea valorificării, inclusiv comunicarea acestuia către contribuabil/plătitor.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul în care contribuabilul/plătitorul s-a adresat structurii prevăzute la art. 4 alin. (1) primind răspunsuri de la fiecare structură, opinia pe care organul fiscal trebuie să o ia în considerare, potrivit art. 7 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, este cea emisă de structura prevăzută la art. 4 alin. (1), cea mai înaltă ierarhic. Structurile din cadrul ANAF au obligaţia de a transmite o copie a răspunsului comunicat contribuabilului/plătitorului structurilor competente în soluţionarea solicitării contribuabilului, în scopul luării la cunoştinţă a răspunsului comunicat de structura superioară ierarhic şi respectării acestuia.

(6) Dacă se constată existenţa unor situaţii care intră sub incidenţa Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.059/2021 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, înainte de formularea răspunsului, este sesizată Comisia fiscală centrală. În acest caz, contribuabilul/plătitorul este informat cu privire la sesizarea Comisiei fiscale centrale.

Secţiunea a 3-a

Modalităţi de acordare a îndrumării şi asistenţei

3.1. Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent

Articolul 10

Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent cu administrarea creanţelor fiscale se realizează de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau d), după caz.

3.2. Îndrumarea şi asistenţa acordate în format letric

Articolul 11

(1) Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în format letric, contribuabilii/plătitorii pot adresa una sau mai multe cereri structurii competente prevăzute la art. 4, conform regulilor stabilite potrivit prezentei proceduri.

(2) Structurile prevăzute la art. 4 pot solicita contribuabililor/ plătitorilor comunicarea de informaţii, explicaţii, precum şi prezentarea de documente necesare formulării de răspunsuri la cererile acestora. Termenul de transmitere de către contribuabili/plătitori a răspunsului este de 15 zile de la comunicarea solicitării de furnizare a informaţiilor, explicaţiilor sau documentelor. În cazul în care contribuabilii/plătitorii nu dau curs acestei solicitări, aceasta se clasează.

Articolul 12

(1)Cererile primite din partea administraţiei publice centrale, cum ar fi Parlamentul, Guvernul, ministere, alte instituţii publice centrale etc., vizând îndrumarea şi asistenţa în domeniul legislaţiei fiscale, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor proprii prevăzute de legislaţia fiscală sau pentru contribuabilii/plătitorii de la care au primit cereri se soluţionează de către structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau de către CNIF, după caz, ori se transmit, în vederea soluţionării, structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d), după caz, cu excepţia cazului în care entitatea petentă solicită opinia MF.

(2) Cererile primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor care vizează asistenţa în domeniul legislaţiei fiscale, pentru activitatea proprie, se soluţionează de către structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) sau CNIF, conform competenţelor.

3.3. Îndrumarea şi asistenţa acordate prin e-mail

Articolul 13

(1) Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, în scris, prin e-mail, contribuabilii/plătitorii completează formularul electronic de pe portalul ANAF, înscriind în mod obligatoriu toate datele de identificare prevăzute la art. 3 alin. (4).

(2) Cererile primite prin intermediul formularului electronic se soluţionează de către structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau de către CNIF, după caz.

(3) Răspunsurile la solicitările contribuabililor/plătitorilor se comunică acestora în format electronic.

3.4. Îndrumarea şi asistenţa prin „Spaţiul privat virtual“

Articolul 14

(1) Contribuabilii/Plătitorii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică, înregistraţi în „Spaţiul privat virtual“, pot adresa, direct sau prin reprezentanţii sau împuterniciţii acestora, cereri de îndrumare şi asistenţă în domeniul legislaţiei fiscale, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei prin accesarea formularului de contact din cadrul acestui serviciu.

(2) Pentru a adresa cereri de îndrumare şi asistenţă potrivit alin. (1), persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Răspunsurile la cererile adresate de contribuabili/plătitori se comunică de structurile din cadrul organului fiscal central competent sau de către CNIF, după caz, în format electronic prin intermediul aceluiaşi serviciu.

3.5. Îndrumarea şi asistenţa prin telefon

Articolul 15

(1) Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă prin telefon, cu excepţia asistenţei în domeniul contabil, contribuabilii/plătitorii se adresează call-center-ului.

(2) Prin call-center se înţelege Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor – call center din cadrul DGAC şi structurile conectate de acesta, inclusiv structura prevăzută la art. 1 alin. (4).

Articolul 16

Numărul unic de telefon alocat îndrumării şi asistenţei contribuabililor/plătitorilor este mediatizat prin intermediul portalului ANAF sau/şi prin alte mijloace disponibile.

Articolul 17

(1) În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că problematica fiscală şi/sau nefiscală solicitată sau aspectele tehnice prezentate au un grad ridicat de complexitate şi dificultate sau răspunsul nu se regăseşte, în mod explicit, în bazele de date specifice activităţii de asistenţă ale ANAF sau în reglementările legale, contribuabilul/plătitorul este îndrumat să solicite îndrumare şi asistenţă prin celelalte modalităţi prevăzute în prezenta procedură.

(2) În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că pentru îndeplinirea obligaţiei fiscale contribuabilul/plătitorul are nevoie de asistenţă în vederea accesării unor servicii disponibile pe site-ul ANAF, acesta este îndrumat să contacteze call center-ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe site-ul ANAF. În acest sens contribuabilul/plătitorul completează datele de identificare solicitate de acest serviciu.

(3) În situaţia în care contribuabilul/plătitorul solicită prin intermediul serviciului de chat alte informaţii decât cele de la alin. (2), acesta este îndrumat să solicite îndrumare şi asistenţă prin celelalte modalităţi prevăzute în prezenta procedură.

3.6. Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu

Articolul 18

(1)Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea, din iniţiativa organului fiscal central, de informaţii în sensul art. 3 alin. (1) din prezenta procedură.

(2) DGAC monitorizează activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor desfăşurată de structurile teritoriale, selectează problemele ce prezintă relevanţă pentru contribuabili/plătitori şi/sau organele fiscale din subordinea ANAF şi actualizează „aplicaţia ANAFI“ ori emite materiale informative pentru îndrumarea acestora, după caz.

(3) Ori de câte ori consideră necesar, DGAC transmite la MF o sinteză a solicitărilor de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor primite de toate structurile de asistenţă a contribuabililor, în scris, e-mail sau telefon, pentru care apreciază că necesită clarificare prin modificarea şi/sau completarea prevederilor legale din domeniul legislaţiei fiscale, însoţite de motivarea aferentă, în vederea analizării necesităţii adoptării unor măsuri legislative.

Articolul 19

Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor se realizează prin orice instrument aflat la dispoziţia organului fiscal, cum ar fi: elaborarea şi distribuirea de materiale informative (ghiduri, broşuri, pliante, afişe şi altele asemenea), iniţierea unor comunicate de presă, publicarea de comunicate, organizarea de întâlniri de lucru cu grupuri de contribuabili/plătitori, educaţie fiscală, campanii de informare desfăşurate în colaborare cu alte instituţii publice privind diverse acţiuni/tematici fiscale, furnizarea de informaţii în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, organizare de sesiuni de informare pe pagina oficială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, deschisă pe website-ul reţelei de socializare, publicarea materialelor informative pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi altele asemenea.

Capitolul III

Soluţionarea cererilor cu privire la problematica din domeniul fiscal adresate MF de către ANAF şi coordonarea metodologică a ANAF privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor

Articolul 20

(1) DGAC, din proprie iniţiativă ca urmare a monitorizării problemelor sesizate de contribuabili/plătitori/ structuri ale aparatului central ANAF sau în baza unei solicitări a contribuabililor/plătitorilor formulate potrivit art. 5, se adresează MF pentru comunicarea unei opinii referitoare la domeniul legislaţiei fiscale, în următoarele cazuri:

a)s-a identificat/indicat o prevedere legală pentru care nu sa putut stabili intenţia de reglementare şi conţinutul sferei de aplicare;

b)s-a constatat existenţa unei situaţii noi pentru care este necesar a se clarifica dacă poate fi încadrată în ipoteza unei norme din domeniul legislaţiei fiscale.

(2) Odată cu solicitarea prevăzută la alin. (1) se prezintă şi punctul de vedere al DGAC.

(3) După primirea cererilor transmise potrivit alin. (1), MF analizează solicitarea, opinia/opiniile exprimate de ANAF şi comunică punctul de vedere în termen util. Termenul de soluţionare poate fi prelungit în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii sau în cazuri excepţionale, atunci când problematica supusă analizei este deosebit de complexă şi/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri din cadrul MF, alte instituţii sau autorităţi publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale.

(4) În situaţia în care se solicită opinia MF de către o direcţie de specialitate din cadrul ANAF, răspunsul se transmite acesteia, iar un exemplar al răspunsului se transmite şi DGAC în vederea valorificării opiniei MF în procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor.

(5) În cazul în care contribuabilii/plătitorii solicită MF îndrumare sau asistenţă prin telefon sau prin e-mail, aceştia vor fi îndrumaţi să se adreseze call-center-ului, potrivit art. 15, sau să utilizeze formularul electronic de pe portalul ANAF, potrivit art. 13 ori prin serviciul „Spaţiul privat virtual“.

(6)Cererile adresate de structurile prevăzute la art. 4 alin (1) lit. b)-d) direct MF sunt considerate a fi adresate eronat şi sunt restituite, în forma în care au fost primite, în vederea soluţionării, organul fiscal fiind îndrumat cu privire la procedura aplicabilă.

(7) Modul de soluţionare de către MF a solicitărilor DGAC sau structurilor aparatului central al ANAF şi coordonarea metodologică a ANAF se stabilesc prin procedură internă aprobată prin ordin al ministrului finanţelor.

––

Share This:

Bookmark the permalink.