Anunt licitatie pentru concesiune

Anunţ licitaţie pentru concesiune

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Corbu,str.Principală,nr.119,județul Harghita, telefon 0266/338.814, fax 0266/338.744, e-mail:corbu@e-adm.ro, cod fiscal 4612487.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

     Imobilul ce face obiectul concesiunii compus din clădire și teren aferent în suprafață de 8406 mp se află în domeniul privat al comunei Corbu, sat Corbu, str.Principală ,nr.457. Clădirea are suprafața construită 637 mp și suprafața utilă 1373 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Corbu,  conform HCL 57 din 25.08.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în Anexa nr.3  la H.C.L Corbu nr.75/28.11.2022.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Corbu –Registratura .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura comunei Corbu, str.Principală,nr.119, județul Harghita.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Documentația de atribuire costă 50  lei și se achită la casieria Primăriei Corbu din comuna Corbu, str.Principală, nr.119, județul Harghita.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2023     ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.01.2023, ora 12:00        

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

 Registratura  Comunei Corbu, str.Principală, nr.119, jud.Harghita    

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

  1 exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

18.01.2023 ,ora 14:00, la sediul Primăriei Corbu,str.Principală, nr.119,județul Harghita

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Toplița, județul Harghita .

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

20.12.2022

Share This:

Bookmark the permalink.