Anunț important

A N U N Ț

PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
​Conform OG nr.28/2008, actualizată, perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
5 ianuarie – 1 martie
• Membrii gospodăriei/familiei
• Terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează
• Clădirile utilizate ca locuințe și construcțiile anexe
• Utilajele și instalațiile pentru agricultură
• Efectivele de animale
1 – 31 mai
• Datele privind modul de folosință a terenului
NOTĂ
• În cazul în care intervin modificări în patrimoniul agricol, se vor declara în termen de 30 zile de la apariția modificării
• Conform art.8 din OG nr.28/2008
(1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.
(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

Conform art.20 din OG nr.28/2008 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice: nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

Share This:

Bookmark the permalink.