Anunt important

Neclasificat

Anexă la NR nr…………. din …………………….

ANUNȚ

 

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

 1. Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă cetăţenie română;

– să aibă vârsta de până la 40 de ani;

– să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

– media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX – XII pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele  IX – XIII pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba și literatura română; Sunt exceptate de la această condiție candidatele absolvente ale studiilor universitare de licență.

– media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;

– să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

– să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

 1. Probe de concurs:

– evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);

– examinare psihologică (probă eliminatorie);

– examinare profesională:

– interviu profesional (probă eliminatorie);

– probă teoretică – constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;

– probă practică – constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;

– evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

 1. Înscrierile se vor face la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita până la data de 15.02.2022, ora 1400, iar dosarul de înscriere va conţine:

– C.V. – model european;

– copie C.I. şi copie certificat de naştere;

– copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;

– adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidenţă cu boli cronice şi antecedente de boală.

 1. Participarea și promovarea concursului pentru constituirea unei rezerve pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcţie de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional.
 2. Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0266.371.014
 3. Tematica și bibliografia pentru pregătirea profesională.

 

TEMATICĂ EXAMINARE PREFESIONALĂ

OPERATORI APEL UNIC DE URGENŢĂ – „112”

 

 1. NOŢIUNI LEGISLATIVE:
 • https://www.sts.ro/ro/despre-112
 • Legislație
 • Ordonanța de Urgență nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
 1. DOCUMENTAŢIE SPECIFICĂ OPERĂRII APELURILOR DE URGENŢĂ ÎN CENTRELE UNICE PENTRU APELURI DE URGENȚĂ
 • https://www.sts.ro/ro/despre-112
 • Reglementări și Metodologii
 • Regulament de operare a apelurilor recepționate la numărul de urgență nr. 509 din 14.12.2020.;
 • Metodologie privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență nr. 364 din 16.09.2020, cu Anexele 1 (Index de incidente) și 2 (Raioanele de intervenție pentru resursele aeriene);
 • sts.ro/ro/localizarea-112
 • Localizarea apelurilor de urgență
 • Cell ID/Sector ID;
 • AML (Advanced Mobile Location);
 • Aplicația Apel 112;
 • Geolocation 112.
 1. NOŢIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE:
 • Distribuirea administrativ – teritorială a României: judeţe, municipii, oraşe, localităţi importante, aspecte demografice (număr populaţie, densitate, minorităţi naţionale) şi obiectivele economice semnificative ale acestora;
 • Principalele zone şi obiective turistice ale ţării;
 • Distribuirea reliefului şi a reţelei hidrografice pe teritoriul naţional;
 • Principalele căi de comunicaţie terestră, aeroporturi, porturi;
 • Planul naţional de numerotaţie (comunicaţii telefonice): prefix naţional, indicativ de destinaţie naţională (prefix judeţean).
 1. INFORMATICĂ:
 • Elementele principale ale unui calculator;
 • Management fişiere;
 • Programe și instrumente de operare text, calcul tabelar, prezentări, imagine și grafică;
 • Căutarea rapidă a unei informaţii pe Internet;
 • Căutarea rapidă a unei/unui localităţi/străzi/punct de interes (spitale, grădinițe, teatre, parcuri etc.) în aplicaţia Google Maps;
 • Redactarea unui document la tastatura calculatorului cu o viteză de 15, 20, 25 cuvinte/minut;
 • Elaborarea unor documente, conform cerințelor, utilizând instrumentele WORD, EXCEL, POWER POINT.

 

 1. LIMBA STRĂINĂ:

 

CERINŢE GENERALE PRIVIND CUNOAŞTEREA UNEI LIMBI STRĂINE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII CA OPERATOR APEL UNIC DE URGENŢĂ – “112 “

-NIVEL B-

 1. GRAMMAR

 

 1. The Indefinite and Definite Article, Zero Article;
 2. Numerals, dates, prices, weights and measures;
 3. Nouns (plurals, countable and uncountable nouns, the possessive case);
 4. Personal, Possessive and Demonstrative Pronouns;
 5. Adjectives –Possessive and Demonstrative; Comparison and position;
 6. Adverbs (kinds and form; adverbs of frequency, manner, place and time);
 7. Prepositions (position; time, date, travel, movement and place, verbs followed by prepositions);
 8. Verbs: Present Tenses (Simple and Continuous), Past Tenses (Simple and Continuous), The Perfect Tenses (Present Perfect Simple and Past Perfect Simple), The Future (Will and Going to Future); Past habits (used to/ would); The Conditional (Types I and II);The Sequence of Tenses; Long and Short infinitive verbs; The Gerund (as subject and after certain prepositions and verbs), Modal Verbs (Can/Be able to/Could, May/Might, Must/Mustn’t, Have to, Should); Reported Speech; Tag Questions; Irregular Verbs.
 9. “Wh-“ Questions; Subject and Object Questions.
 10. VOCABULARY

 

 1. Personal details (greetings and introductions, physical descriptions and moral features, family matters, etc.);
 2. Special events, holidays and celebrations;
 3. Jobs;
 4. Inside the house;
 5. Clothes and shopping around for various items;
 6. Food and drinks, ordering food in a restaurant;
 7. Means of transportation, asking for and giving directions;
 8. The world around us (holiday planning and taking a trip, going sightseeing, describing places, buildings, etc.);
 9. Health issues and appointments at the doctor’s;
 10. Pastime activities (hobbies, habits, etc.);
 11. The ability to rephrase, to express correctly the same idea (Ex. I learned the poem by heart. – I memorized the poem.), to identify the gist, main idea and details in a text, as well as to use the context in order to identify unknown words in a paragraph.
 12. Letter writing (structure and language of an informal letter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Barem pentru pregătirea fizică
Grupa I
Femei
până la 30 ani
Calificativ Flexii abdominale Genuflexiuni 50 m viteză 400 m
Admis 17 22 9’’90’’’ 4’20’’
14 19 10’’00’’’ 4’30’’
11 16 10’’10’’’ 4’40’’
10 15 10’’20’’’ 4’50’’
9 14 10’’30’’’ 5’00’’
8 13 10’’40’’’ 5’10’’
Respins 7 12 10’’50’’’ 5’20’’
6 11 10’’60’’’ 5’30’’
5 10 10’’70’’’ 5’40’’
4 9 10’’80’’’ 5’50’’
Grupa II
Femei
de la 30 până la 40 ani
Admis 14 19 10’’30’’’ 5’00’’
12 17 10’’40’’’ 5’10’’
10 15 10’’50’’’ 5’20’’
9 14 10’’60’’’ 5’30’’
8 13 10’’70’’’ 5’40’’
7 12 10’’80’’’ 5’50’’
Respins 6 11 10’’90’’’ 6’00’’
5 10 11’’00’’’ 6’10’’
4 9 11’’10’’’ 6’20’’
3 8 11’’20’’’ 6’30’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.