Regulament de Organizare si Functionare al C.L.

Anexa la Hotărârea Consiliului

                                                                            Local nr.41/23 .08.2016             

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBU

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORBU

 

 

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, ALEGEREA VICEPRIMARULUI

SI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

 

 

SECTIUNEA I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã locala (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările aduse de Rectificarea nr.115 din 19 mai 2015 si ale Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi functionare a consiliilor locale, aprobata de Legea nr. 673/2002 si Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile şi completarile ulterioare, s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului Local.

2) Consiliul Local al Comunei Corbu este ales prin vot universal egal, direct, secret si liber exprimat in conditiile stabilite de Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările aduse de Rectificarea nr.115 din 19 mai 2015.

3) Numarul membrilor Consiliului local se stabileste prin ordin al Prefectului, emis in baza prevederilor art.29 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

4) Constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi, pentru sedinta de constituire, se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot  participa prefectul sau reprezentantul sãu, precum si  primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

(1)Sedinta este legal constituita daca participã cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul în care nu se poate asigura  acest cvorum sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de biroul electoral de circumscriptie, se va proceda la o noua convocare, de catre prefect, peste alte trei zile, in aceleasi conditii.

(2)In situatia in care nu se prezinta cel putin 2/3 din numarul consilierilor declarati alesi nici la a treia convocare, datorita absentei, fara motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare.

(3)Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este consideratã motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu  sau a unor evenimente de forta majora.

(4)Daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti, prin acelasi ordin prefectul va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

(5)Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la rindul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(2). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr. 115 din 19 mai 2015 in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

(6)Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comunicare. Hotarirea instantei este definitiva si irevocabila.

Art.3 (1)Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai in virsta consilier sa preia conducerea lucrarilor sedintei, asistat de 2 consilieri. Asistenti ai presedintelui de virsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2)Dupa preluarea conducerii sedintei se dispune o pauza in timpul careia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul comunei Tulghes prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum au fost primite de la biroul electoral de  circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3)Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

(4)Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a  mandatului primarului a fost finalizata.

(5)In cazul in care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizata, optiunea scrisa pentru una din cele doua functii se va prezenta la prima sedinta a consiliului local.

Art.4 (1)Pe intreaga durata a mandatului, se alege dintre consilieri, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare compusa din 3 membri.

(2)Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 alin.(2); numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

(3)Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin adoptarea unei hotarari, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire.

(4)Comisia de validare isi alege un presedinte si un secretar, cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta.

Art.5 (1)Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza in timpul careia va fi examinata de catre comisia de validare legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta si se elaboreaza propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie proces-verbal dupa modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

(2)Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(3)Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca:

a) aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege;

b) daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;

c) invalidarea mandatului de consilier se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).

(4)Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

Art.6 (1)Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot. Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza intr-o hotarare care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat de la sedinta.

(2)Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in temen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti la sedinta, de la comunicare.

(3)Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Art.7 (1)Consilierii locali ale caror mandate au fost validate, depun în fata Consiliului Local, urmãtorul jurãmânt, în limba românã: “Jur sã respect Constitutia si legile tãrii si sã fac, cu bunã-credintã, tot ceea ce stã în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tulghes. Asa sã-mi ajute Dumnezeu”.

(2)Juramintul se depune dupa urmatoarea procedura :  consilierii validati se vor prezenta, in ordinea alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia si Biblia. Consilierul va pune mana atat pe Constitutie cat si, daca este cazul pe Biblie, va citi jurămîntul şi  va semna  pe un formularul special.

(3)Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4)Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decat cea crestina pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5)Consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al sedintei. In astfel de situatii se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice conforma in scris apartenenta la partid a consiliului in cauza.

Art.8 (1)Dupa validarea mandatelor si depunerea juramantului de care cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului, presedintele de varsta declara legal constituit Consiliului Local al Comunei Tulghes, constituirea fiind consemnata prin hotarare.

(2)Hotararile privind alegerea comisiei de validare, de validate a mandatelor consilierilor, de declarare a consiliului ca legal constituit si pentru alegerea presedintelui de sedinta se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretarul comunei.

(3)Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului  si va semna hotararile adoptate de acesta. Consilierul ales in conditiile alin.(3) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.

Art.9 Presedintele de sedinta propune spre aprobarea consiliului local constituit si reunit in prima sa sedinta, urmatoarea ordine de zi:

1.    Alegerea viceprimarului;

2.    Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local,  dupa care supune la vot ordinea de zi propusa.

 

 

SECTIUNEA II

ALEGEREA VICEPRIMARULUI

 

Art.10 (1)In conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, (r2), cu modificãrile si completãrile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Corbu alege un viceprimar.

(2)Propunerile de candidati pot fi fãcute de oricare dintre consilieri sau de cãtre grupurile de consilieri.

(3)Viceprimarul este ales cu votul majoritãtii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia, prin vot secret.

(4)In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta mai sus, se organizeaza un al doilea tur de scutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(5)In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

(6)Alegerea viceprimarului va fi consemnatã prin hotãrâre a Consiliului Local al Comunei.

(7)Conform art.57 alin. (4^1) din Legea nr.215/2001 la deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.”

 

Art.11 (1)Mandatul viceprimarului are o duratã cel mult egalã cu mandatul Consiliului Local.

(2)Dacã mandatul Consiliului Local înceteazã înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteazã de drept si mandatul viceprimarului,  fãrã nici o altã formalitate.

Art.12 (1)Durata mandatului constituie vechime în muncã si în specialitatea studiilor absolvite.

(2)Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Art.13 (1)In cazul suspendãrii din functie a viceprimarului, Consiliul Local al Comunei Corbu poate delega prin hotãrâre un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.

(2)Actul de delegare îl reprezintã Hotãrârea Consiliului Local, care se adoptã cu  votul majoritãtii consilierilor în functie.

Art.14 Persoanele împuternicite sã reprezinte interesele unitãtii administrativ-teritoriale în societãti comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitarã si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotãrâre a consiliului local, în conditiile legii, respectându-se configuratia politicã de la ultimele alegeri locale.

 

 

 

SECTIUNEA III

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

PE DOMENII DE ACTIVITATE

 

Art.15 Consiliul Local al Comunei Corbu organizeazã două Comisii de specialitate, în principalele domenii de activitate ale unitãtilor administrativ – teritoriale, astfel:

I.Comisia economică, buget, finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat și agricultură

II.Comisia juridică, învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și familie, muncă și protecție socială

 

Art.16 (1)Organizarea Comisiilor de specialitate se face prin votul deschis al majoritãtii consilierilor prezenti.

(2)Componenta comisiilor de specialitate va reflecta, configuratia politicã a Consiluilui Local avându-se în vedere pregãtirea profesionalã si domeniul în care îsi desfãsoarã activitatea fiecare consilier. Fiecare comisie va fi constituita dintr-un numar impar de consilieri.

(3)In prima lor sedintã, comisiile de specialitate îsi aleg prin vot deschis câte un presedinte si un secretar.

(4)Presedintele comisiei de specialitate va putea fi schimbat cu votul majoritãtii consilierilor care compun comisia, atunci când acesta se aflã în imposibilitate sã îsi exercite atributiile precum si în alte situatii, la solicitarea presedintelui, a membrilor comisiei sau a Consiliului Local.

(5)In situatia în care comisiile nu pot sã desemneze presedintele si/sau secretarul, alegerea acestora se face de cãtre plenul Consiliului Local al Comunei Corbu.

(6)Componenta comisiilor de specialitate se poate modifica ori de cate ori este cazul.

Art.17 Presedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atributii principale:

1) conduce lucrãrile sedintelor si asigurã reprezentarea acesteia în raporturile cu Consiliul Local, cu executivul si cu celelalte comisii;

2) convoacã sedintele comisiei;

3) poate invita si alte persoane sã participe la lucrãrile comisiei;

4) sustine în sedintele de consiliu rapoartele formulate de comisia pe care o conduce;

5) asigurã buna desfãsurare a sedintei, putând aplica sanctiunile prevazute la art.60  din prezentul Regulament;

6) pentru mentinerea ordinii în sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedintã al Consiliului Local, acestia pot aplica sanctiunile prevãzute la art. 60 alin.(1) lit. a-d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

7) presedintele comisiei îndeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevãzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Corbu.

Art.18 Secretarul comisiei de specialitate îndeplineste urmãtoarele atributii principale:

1) asigurã redactarea rapoartelor si proceselor verbale si înlocuieste presedintele în lipsa acestuia;

2) efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedinte a membrilor comisiei; pina in ultima zi a lunii preda la secretarul localitatii pontajul privind participarea membrilor comisiei la sedintele de lucru, in vederea platii activitatii la comisie;

(3) se ingrijeste si pastreaza documentele si materialele comisiei, pe care la finele anului le indosariaza, numeroteza, sigileaza si le preda pe baza de proces verbal la arhiva consiliului local;

3) îndeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie, presedinte sau prevãzute de regulamentul  de organizare si functionare al consiliului.

Art.19 (1)Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin trei zile înainte.

(2)Ordinea de zi si materialele ce se regãsesc pe aceasta, se aprobã de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3)Participarea consilierilor la sedintele comisiei este obligatorie.

(4)In cazul în care un membru lipseste nejustificat de la mai mult de douã sedinte consecutive, presedintele va cere sanctionarea acestuia conform Regulamentului Consiliului Local al Comunei Corbu.

Art.20 (1)Comisiile de specialitate lucreazã în plen si hotãrãsc cu votul majoritãtii membrilor. Votul in comisie este deschis. In anumite situatii, comisia poate hotarî ca votul sã fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

(2)Sedintele comisiilor de specialitate sunt de regulã, publice dar comisia poate hotari ca la dezbaterile sale, sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media. Activitatea comisiilor de specialitate se va desfasura potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament cu sprijinul serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Corbu.

(3)Dezbaterile din sedintele comisiilor se consemneazã în procese verbale semnate de toti membrii prezenti. Acestea pot fi puse, la cerere, la dispozitia Consiliului Local, a primarului si a Secretarului Comunei Corbu, prin grija presedintelui comisiei.                 

(4)Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde, cu motivarea necesarã, atât amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse.

(5)Rapoartele vor consemna cu câte voturi s-a aprobat sau s-a respins fiecare proiect de hotãrâre.

(6)Rapoartele comisiilor se vor difuza tuturor consilierilor, prin grija secretarului Comunei, în termenele prevãzute de lege pentru convocarea sedintelor Consiliului Local.

(7)Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora li se solicita raportul.

Art.21 (1)Presedintii comisiilor de specialitate vor urmãri ca ordinea de zi si data convocãrii comisiilor sã se stabileascã în concordantã cu programul sedintelor Consiliului Local.

(2)Pentru dezbaterea proiectelor de hotãrâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia poate desemna un consilier care va face în cadrul sedintei o scurtã prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacã aceasta nu este prezentatã de cãtre initiator.

(3)In vederea clarificãrii problemelor ce pot apare pe parcursul dezbaterii Proiectului de hotãrâre, la sedintele comisiilor de specialitate vor participa specialisti din aparatul de specialitate al primarului sau de la unitatile aflate în subordinea Consiliului local, functie de specificul Proiectului de hotãrâre ce se va dezbate.

(4)Comisiile de specialitate sunt obligate sã prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi fãcut public prin grija secretarului comunei.

Art.22 (1)Consiliul Local al Comunei Corbu poate organiza, din proprie initiativã sau la initiativa Primarului, dupã caz, comisii speciale de analiza si verificare.

(2)Comisiile speciale de analiza si verificare se constituite pe o perioada determinata, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora  stabilindu-se prin hotarare a Consiliului Local. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

(3)Apartenenta unui consilier la o comisie de specialitate nu împiedicã includerea sa în componenta comisiilor de analizã si verificare.

(4)Comisiile de analizã si verificare prezintã în plenul Consiliului Local rapoarte asupra activitãtii desfãsurate si a concluziilor desprinse.

Art.23 Operatiunile desfãsurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numãrul si denumirea acestora, numãrul membrilor fiecãrei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecãrui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominalã a acestora, se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului Local al Comunei.
   
   

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA I

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI

CORBU

 

Art.24 (1)Consiliul Local se întruneste în sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2)Consiliul Local se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numãrul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unitãtii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înainte de sedintele ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odatã cu notificarea convocãrii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4)In caz de fortã majorã si de maximã urgentã pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndatã.

(5)In invitatia la sedintã se vor preciza data, ora, locul desfãsurãrii si ordinea de zi a acesteia.

(6)Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor prin afişare la sediul primăriei sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(6) Proiectele de hotărâri, cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică se comunică consilierilor locali şi pe e-amil.

(7)In toate cazurile convocarea se consemneazã în procesul-verbal al sedintei.

Art.25 Sedintele Consiliului Local se desfãsoara legal în prezenta majoritãtii consilierilor în functie.
Art.26 Consiliul poate mandata, inclusiv la initiativa primarului, consilieri si  specialisti în anumite domenii de activitate, pentru urmãrirea si realizarea unor activitãti si programe. Acestia vor informa Consiliul asupra rezultatelor mandatului primit.
Art.27 Dezbaterea problemelor se face de regula în ordinea  în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, aprobatã. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotãrâre, pe care o face initiatorul. Apoi se dã cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si dacã este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.
Art.28 (1)Asupra proiectelor de hotãrâri consilierii pot formula amendamente de fond sau de formã care se supun votului consiliului în ordinea formulãrii lor.

(2)Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulãrii lor. Dacã s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fãrã a se mai supune votului.

 

 

SECTIUNEA II

PRESEDINTELE DE SEDINTÃ

 

Art.29 (1)Dupã declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sãi, prin hotãrâre adoptatã cu votul deschis al majoritãtii consilierilor în functie, un presedinte de sedintã pe o perioadã de cel mult 3 luni, care va conduce lucrãrile si va semna hotãrârile adoptate.

(2)Consilierul ales ca presedinte de sedintã, poate fi schimbat din functie, prin hotarare, la initiativa a 1/3 din numãrul consilierilor, cu votul majoritãtii consilierilor aflati în functie.                           

Art.30 Presedintele de sedintã exercitã urmãtoarele atributii principale:

a)         conduce lucrãrile sedintei Consiliului.

b)    supune votului consilierilor proiectele de hotãrâri, asigurã numãrarea voturilor si anuntã rezultatul votãrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivã si a abtinerilor conform datelor furnizate de secretar.

c)     semneazã hotãrârile adoptate de consiliul local, chiar dacã a votat împotriva adoptãrii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei;

d)    asigurã mentinerea ordinii si respectarea Regulamentului de desfãsurare a sedintelor;

e)     supune votului consilierilor orice problemã care intrã în competenta de solutionare a consiliului;

f)     aplicã, dacã este cazul, sanctiunile prevãzute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni;

g)    acorda cuvantul altor persoane ce participa la sedinta Consiliului Local numai cu votul majoritatii consilierilor;

h)   îndeplineste orice atributii prevãzute de lege, de prezentul Regulament sau însãrcinãri date de consiliul local.

i)  poate convoca cu cel putin 24 de ore înaintea sedintelor Consiliului Local, prin grija secretarului Comunei Corbu, presedintii comisiilor de specialitate, primarul si viceprimarii pentru a discuta principalele probleme înscrise pe proiectul ordinei de zi.

Art.31 In cazul în care presedintele de sedintã ales pentru sedinta respectivã nu-si poate îndeplini atributiile se procedeazã la alegerea altui consilier în aceastã functie.
Art.32 (1) Presedintele de sedintã supune aprobãrii Consiliului încheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia Consiliului.

(2) Cererea de încheiere a dezbaterii sau, dupã caz, de continuare a sedintei în altã zi, se aprobã cu votul majoritãtii consilierilor prezenti.

 

 

SECTIUNEA III

PRIMARUL

 

Art.33 Primarul reprezintã unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritãti publice, cu persoane fizice sau juridice române sau strãine, precum si în justitie.

In calitatea sa de ales local, Primarul îndeplineste o functie de autoritate publicã, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

Art.34 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor prezidentiale, a hotararilor si ordonantelor guvernamentale, a hotararilor Consiliului Local.
Art.35 Primarul participã obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii în afara celor prevãzute de lege:

a) Prezintã semestrial Consiliului :

– situatia rezolvãrii cererilor si petitiilor cetãtenilor, institutiilor si a altor persoane juridice;

– situatia îndeplinirii hotãrârilor Cosiliului Local;

b) Urmãreste ca în fiecare sedintã de Consiliu sã fie propus cel putin un proiect de hotãrâre;

c) Indeplineste si alte atributii prevãzute de lege sau încredintate prin mandat de Consiliul Local.

Art.36 In caz de vacantã a functiei de Primar, atributiile conferite acestuia prin prezentul Regulament, vor fi exercitate de viceprimar.

 

 

SECTIUNEA IV

ATRIBUTIILE SECRETARULUI

 

Art.37 (1)Secretarul comunei participã în mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii principale:

a)     asigurã procedurile de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numãrul consilierilor în functie;

b) redactează hotărârile consiliului local ;

c)    asigurã efectuarea lucrãrilor de secretariat;

d)     efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedintã a consilierilor;

e)    numãrã voturile si consemneazã rezultatul votãrii, pe care îl prezintã presedintelui de sedintã;

f)    informeazã presedintele de sedintã cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri a consiliului local;

g)     asigurã întocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor înaintea fiecãrei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului cãrora solicitã acordul consiliului;

h)   asigurã întocmirea dosarelor de sedintã, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

i)    asigura afisarea la sediul Primariei Comunei Corbu, in termen de 3 zile de la terminarea sedintei, a copiei procesului-verbal al sedintei;

j)     urmãreste ca la deliberare si adoptarea unor hotãrâri ale consiliului local sã nu ia parte consilierii care se încadreazã în dispozitiile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, (r2), modificata si completata.  Informeazã presedintele de sedintã cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevãzute de lege în asemenea cazuri;

k)      prezintã în fata consiliului local punctul sãu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotãrâri sau a altor mãsuri supuse deliberãrii consiliului; dacã este cazul, refuzã sã contrasemneze hotãrârile pe care le considerã ilegale;

l)    contrasemneazã în conditiile legii si ale prezentului regulament, hotãrârile consiliului local pe care le considerã legale;

m)      poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

n)  acordã membrilor consiliului, asistentã si sprijin de specialitate în desfãsurarea activitãtii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotãrâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al primarului;

o) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar;

p) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, insitutiile publice si persoanele interesate a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului.

r) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local.

(2)Secretarul îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau însãrcinãri date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfãsurare a sedintelor consiliului.

 

 

SECTIUNEA V

PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTÃRÂRI

 

Art.38 (1)Dreptul la initiativã pentru proiectele de hotãrâre apartine primarului, viceprimarului, consilierilor (individual sau în grup) sau cetãtenilor. Cetãtenii cu drept de vot pot propune spre dezbatere si adoptare Consiliului Local proiecte de hotãrâre, de interes local, dacã acestea sunt sustinute prin semnãturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitãtii administrativ teritoriale.

(2)Proiectele de hotãrâri trebuie însotite de referatul de aprobare si se depun la Secretarul comunei.

(3)Raportul se specialitate se întocmeste în termen de 30 de zile de la depunerea proiectului de hotãrâre.

Art.39 (1)Proiectele de hotãrâri, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate si celelalte materiale se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor cãrora li se trimit materiale spre analizã se face de cãtre Primar impreunã cu Secretarul Comunei.

(2)Initiatorul proiectului de hotarare poate proceda la completarea, modificarea, sau  retragea acestuia, pana la supunerea sa aprobarii Consiliului Local.

(3)Proiectele de hotãrâre se transmit la comisii prin presedintii si secretarii acestora pe bazã de semnãturã, precizându-se si data primirii. De la data primirii, în termen de 3 zile se vor convoca comisiile.

Art.40 (1)Proiectele de hotãrâri înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbãtute dacã nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 39 alin. (2) si (4) din Legea administratiei publice locale.

(2)Dacã rapoartele prevãzute la alin. 1 nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considerã implicit favorabile.

Art.41 Proiectele de hotãrâri si celelalte propuneri, însotite de raportul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului în prima sedintã ordinarã a acestuia.

 

 

SECTIUNEA VI

DESFÃSURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 

Art.42 (1)Sedintele Consiliului Local sunt legal constituite dacã este prezentã majoritatea consilierilor în functie.

(2)Consilierii sunt obligati sã fie prezenti la sedintã la ora stabilitã si sã se înscrie în registrul de prezentã pãstrat prin grija Secretarului comunei.

(3)Sedintele Consiliului Local sunt publice.

Art.43 La lucrarile sedintei Consiliului Local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean, reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale, in probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de Primar.
Art.44 (1)Dezbaterile proiectelor de hotãrâri si a propunerilor sunt generale si pe articole.

(2)In cadrul dezbaterilor, consilierii pot propune amendamente. Acestea vor fi supuse votului plenului consiliului de cãtre presedintele de sedintã, în ordinea în care au fost formulate.

(3)Amendamentul ce a fost propus va fi încorporat în textul proiectului de hotãrâre, fiind inserat în timpul desfãsurãrii sedintei;

(4)Presedintele de sedintã supune votului consiliului proiectul de hotãrâre cu toate modificãrile si completarile intervenite pânã în  acel moment.

(5)Presedintele de sedintã anuntã dacã proiectul de hotãrâre a fost adoptat sau respins, dupã caz, pe baza rezultatului votului comunicat de Secretarul Comunei.

(6)Forma adoptata va face obiectul hotararii semnata de presedintele de sedinta si contrasemnata de catre secretar, care va fi indosariata in dosarul sedintei.

(7) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

 

 

 

SECTIUNEA VII

PROCEDURA DE VOT

 

Art.45 (1)Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret, nefiind admis votul prin delegare.

(2)Votul deschis se exprimã public prin ridicarea mâinii sau apel nominal. In procesul verbal al sedintei se va consemna în mod obligatoriu, rezultatul nominal al votului.

(3)Voturile pot fi precedate de motivarea optiunii.

(4)Consiliul hotãrãste la propunerea presedintelui de sedintã sau a unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, afarã de cazul în care prin lege se stabileste o anumitã procedurã de vot.

(5)Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local ;

(6)Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozitiilor alin. (5) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanta de contencios-administrativ. Actiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã.

(7)Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneazã într-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedintã si de secretarul unitãtii administrativ-teritoriale.

Art.46 Votarea prin apel nominal se face în modul urmãtor: presedintele explicã obiectul votãrii si sensul cuvintelor “pentru”, “contra” si “abtinere” (consilierul nu-si exprimã vointa nici pentru aprobarea proiectului de hotãrâre, nici pentru respingerea acestuia). Presedintele de sedintã dã citire numelui si prenumelui consilierului, fiecare consilier rãspunde “pentru”, “contra” sau “abtinere” si semneazã. Dupã terminarea apelului se repetã numele si prenumele consilierilor care nu au rãspuns.
Art.47 (1)Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

(2)Numãrarea voturilor se face de cãtre Comisia de Validare care va prezenta consiliului rezultatul voturilor printr-un proces verbal.

Art.48 Dacã în urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local se impun modificãri de fond în continutul proiectului, presedintele de sedintã poate hotãrî retrimirerea proiectului pentru reexaminare de cãtre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul respectiv raportul.
Art.49 Pe timpul desfãsurãrii sedintei consilierii au obligatia de a respecta ordinea si disciplina si de a se încadra în ordinea de zi aprobatã.
Art.50 In timpul sedintelor Consiliului Local al Comunei Tulghes si ale comisiilor de specialitate ale acestuia, NU SE FUMEAZÃ si nu se utilizeaza aparatele de telefonie mobila.
Art.51 (1)Proiectele de hotãrâri care au fost amânate sau respinse se îndosariazã  la mapa cu originale a sedintei respective.

(2)Proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata Consiliului Local, dupa ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pentru a figura pe ordinea de zi a unei sedinte viitoare (prezentarea in comisii, obtinerea raportului, etc.).

 

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA I

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

Art.52 (1)Consilierul se bucurã de drepturile si protectia acordatã de lege.

(2)In calitatea lor de alesi locali, consilierii îndeplinesc o functie de autoritate publicã beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele ce îndeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

(3)In exercitarea mandatului, alesii locali sunt în serviciul colectivitãtii, fiind ocrotiti de lege.

(4)Libertatea de opinie si de actiune în exercitarea mandatului alesului local este garantatã.

(5)Alesii locali nu pot fi trasi la rãspundere juridicã pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(6)Retinerea, arestarea sau trimiterea în judecatã penalã ori contraventionalã a alesilor locali, precum si faptele sãvârsite care au determinat luarea mãsurilor se aduc la cunostintã atât autoritãti administratiei publice din care fac parte, cât si prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de cãtre organele care au dispus mãsurile respective.

(7)Pe întreaga durata a mandatului, alesii locali se considerã în exercitiul autoritãtii publice si se bucurã de protectia prevazutã de legea penalã.

(8)De aceeasi protectie juridicã beneficiazã si membrii familiei – sot, sotie si copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmãreste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legãturã cu exercitarea mandatului sãu.

Art.53 (1)Schimbãrile survenite în activitatea sau situatia consilierului, de naturã sã facã imposibilã sau incompatibilã exercitarea mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local în cel mult 10 zile de la data aparitiei acestora.

(2)Secretarul va informa Consiliul în prima sedintã despre aceastã situatie.

(3)Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.

(4)Consilierii locali primesc un semn distinctiv, al calitãtii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

(5)Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, ca titlu evocativ.

 

 

 

SECTIUNEA II

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ALESILOR LOCALI

 

 

Art.54 Drepturile alesilor locali:

–      au dreptul de initiativã în promovarea actelor administrative, individual sau în grup;

–      au dreptul la o indemnizatie de sedintã pentru participarea la lucrãrile Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate (cu exceptia viceprimarului),  ce va fi în cuantum de pânã la 5% din indemnizatia lunarã a Primarului Comunei Tulghes. Numãrul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedintã ordinarã de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe lunã; stabilirea concreta a procentului îndemnizaţiei şi a altor măsuri se stabilesc prin hotărâre a consiliului local ;

–      drepturile bãnesti cuvenite consilierilor locali pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii;

–      au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au fãcut pe perioada exercitãrii mandatului, în conditiile legii;

–      au dreptul la învoire de la locul de muncã, fãrã a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, pentru sedintele de consiliu organizate în mod exceptional în timpul programului de lucru;

–      au dreptul la plata cursurilor de pregãtire, formare si perfectionare profesionalã organizate de institutii specializate, în decursul mandatului, stabilite prin Hotãrâre de Consiliu Local;

–       au dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public, drept ce nu poate fi îngrãdit;

–       au dreptul de a fi informati corect asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local;

–       dreptul de asociere este garantat alesilor locali;

–       primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al  aparatului propriu de specialitate, sã punã la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

–      au dreptul de a participa la misiuni oficiale cu obligatia de a prezenta un raport privind deplasarea efectuatã, în prima sedintã ordinarã de consiliu.

Art.55 Obligatiile alesilor locali:

–       au obligatia a de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritãtilor administratiei publice locale, cu bunã-credintã si fidelitate fatã de colectivitatea care i-a ales;

–       au obligatia de a respecta Constitutia si legile tãrii, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului, sã se supunã regulilor de curtoazie si disciplinã si sã nu foloseascã în relatiile cu cetãtenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;

–      au obligatia sã mentioneze expres situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului;

–      sunt obligati la probitate si discretie profesionalã;

–      sunt obligati de a da dovadã de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sã cearã, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

–      au obligatia de a aduce la cunostintã cetãtenilor toate faptele si actele administrative ce intereseazã colectivitatea localã;

–      au obligatia de a organiza periodic, cel putin o datã pe trimestru, întâlniri cu cetãtenii, sã acorde audiente si sã prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetãtenii; pentru o mai bună cunoaştere a problemelor cetăţenilor, consilierii locali vor răspunde direct de o zonă/sat din localitate (se va împărţi localitatea în 12 sectoare);

–      au obligatia de a-si perfectiona pregãtirea în domeniul administratiei publice locale, urmând cursuri de pregãtire, formare si perfectionare organizate în acest scop de institutiile abilitate;

–      au obligatia sã participe la lucrãrile consiliului local si ale comisiilor de specialitate. Nu se considerã absent consilierul care nu participã la lucrãri întrucât se aflã în îndeplinirea unei însãrcinãri oficiale;

–       au obligatia de a nu face uz si de a nu se prevala de calitatea de consilier în exercitarea unei activitãti private;

–      sunt obligati de a face publice interesele personale printr-o declaratie pe propria rãspundere.

 

 

SECTIUNEA III

ABSENTE SI DEMISII

 

Art.56 (1)Participarea consilierilor la sedintele Consiliului si ale comisiilor pe domenii de activitate este obligatorie.

(2)Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ teritoriale.

(3)Pãrãsirea sãlii în timpul desfãsurãrii lucrãrilor sedintei este interzisã. Prin exceptie, în cazuri justificate, consilierul în cauzã are obligatia sã anunte presedintele de sedintã motivul pãrãsirii sãlii, durata si faptul cã nu participã la vot. Anuntul se va face întotdeaua înainte de discutarea urmãtorului punct de pe ordinea de zi si nu în timpul dezbaterilor sau a consemnãrii votului. In caz contrar, presedintele de sedintã va propune Consiliului Local aplicarea sanctiunilor prevãzute în art.60 din prezentul regulament.

 

 

SECTIUNEA IV

RÃspunderile aleSilor locali

 

Art.57 Alesii locali rãspund, în conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupã caz, pentru faptele sãvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin.
Art.58 (1)Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2)In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art.59 (1)Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

(2)Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.

(3)Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.60 La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
Art.61 (1)Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

(2)Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art.62 (1)Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2)Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.63 In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
Art.64 (1)In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2)Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.65 Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
Art.66 Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.67 In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.
Art.68 (1)Sanctiunile prevazute la art.59 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2)Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.69 Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a)-d).
Art.70 (1)Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din functie.

(2)Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului.

(3)In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(4)Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(5)La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.71 Impotriva sanctiunii prevazute la art. 70 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
Art.72 (1)Nerespectarea declaratiei privind interesele personale în termen de 15 zile de la data declarãrii consiliului ca legal constituit, atrage suspendarea de drept a mandatului, pânã la depunerea declaratiei.

(2)Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3)Suspendarea sau încetarea mandatului se constatã prin hotãrâre de consiliu local.

Art.73 Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevãrului, constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

 

 

SECTIUNEA IV

INTREBÃRI SI INTERPELÃRI,

INFORMAREA CONSILIERILOR, PETITII

 

Art.74 (1)Fiecare consilier poate adresa întrebãri primarului, viceprimarului, Secretarului comunei, precum si celorlalti sefi ai serviciilor administratiei publice locale.

(2)Prin întrebãri se solicitã informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3)Cei întrebati vor rãspunde, de regulã, imediat sau, dacã nu este posibil, la urmãtoarea sedintã. In cazul unor rãspunsuri nesatisfãcãtoare sau incomplete, consilierul poate solicita reluarea sau completarea rãspunsului.

Art.75 Interpelarea constã într-o cerere prin care se solicitã explicatii în legãturã cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a rãspunde la data fixatã de Consiliu.
Art.76 Consilierii pot solicita Primarului informatii cu privire la acte sau dosare ale Consiliului. Informatiile se pot cere si comunica în scris.
Art.77 (1)Petitiile adresate de cãtre cetãteni Consiliului, se înscriu într-un registru, primesc un  numãr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.

(2)Secretarul comunei transmite petitia comisiei de specialitate spre analizã, care poate fi urmatã de propuneri ce vor fi aduse la cunostinta consilierilor într-o sedintã viitoare.

(3)Petitionarul va fi încunostiintat prin grija secretarului si a compartimentelor de specialitate asupra modului de solutionare a petitiei.

(4)Semestrial, Consiliul analizeazã modul de solutionare a petitiilor primite, si a problemelor ridicate la audiente.

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

SECTIUNEA  I

DISPOZITII  FINALE

 

Art.78 Conducerea executivã asigurã consilierilor, la cerere, asistentã de specialitate.
Art.79 Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Local al Comunei Corbu se face cu votul a doua treimi din numãrul consilierilor în functie.
Art.80 Consilierii, primarul si viceprimarul, rãspund dupã caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sãvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.
Art.81 Prevederile prezentului Regulament se completeazã cu celelalte prevederi legale în domeniu precum și cu Regulamentul propriu al Consiliului Local privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre adoptare”, aprobat cu HCL nr. 9/25.02.2016.

________________________________________________________

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Contrasemnează,

Consilier local                                                                    SECRETARUL

UAT

Dandu Niculae                                                  Cristinoi Ioan-Ștefan

 

 

Consilieri locali în funcţie – 9

Consilieri locali prezenţi  – 7

Nr. voturi pentru – 7

Nr. voturi împotrivă – 0

Nr. voturi abţinere – 0

 

 

Share This:

Comments are closed.